گزارش کار آزمایش

لیست مواد مغذی:

 

 

Lycopene

 

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 13.60

 

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 13.60

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 13.60

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 13.60

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 13.60

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 13.60

06243 Soup, cream of mushroom, canned, prepared with equal volume milk,

commercial

248 1 cup 13.59

12586 Nuts, cashew nuts, oil roasted, with salt added 28.35 1 oz (18 nuts) 13.54

19077 Baking chocolate, unsweetened, liquid 28.35 1 oz 13.52

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 13.50

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 13.50

 

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 0

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 0

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 0

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 0

 

 

Cholesterol

Oat bran, raw 94 1 cup 0

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 0

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 0

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 0

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 0

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 0

04031 Shortening, household, soybean (hydrogenated)-cottonseed

(hydrogenated)

12.8 1 tbsp 0

04025 Salad dressing, mayonnaise, soybean oil, with salt 13.8 1 tbsp 0

01116 Yogurt, plain, whole milk, 8 grams protein per 8 ounce 227 8-oz container 0

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp

 

Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 0

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 0

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 0

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 0

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 0

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 0

11279

Total saturated fatty acids

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 1.816

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 2.281

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 1.931

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 2.026

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 2.448

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 0.844

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 1.761

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 1.401

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 1.816

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 1.401

 

 

 

 

 

 

Total monounsaturated fatty acids

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 9.977

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 6.237

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 5.399

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 5.848

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 4.012

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 10.152

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 3.750

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 2.652

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 10.152

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 9.97

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 5.848

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 5.399

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 4.012

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 3.750

 

Total polyunsaturated fatty acids

04053 Oil, olive, salad or cooking 13.5 1 tbsp 1.350

04042 Oil, peanut, salad or cooking 13.5 1 tbsp 4.320

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 5.671

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 5.114

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 6.542

04511 Oil, vegetable safflower, salad or cooking, oleic, over 70% (primary

safflower oil of commerce)

13.6 1 tbsp 1.952

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 7.436

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 8.935

04506 Oil, vegetable, sunflower, linoleic, (approx. 65%) 13.6 1 tbsp 8.935

04518 Oil, vegetable, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking 13.6 1 tbsp 7.436

04543 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) and cottonseed 13.6 1 tbsp 6.542

04058 Oil, sesame, salad or cooking 13.6 1 tbsp 5.671

04034 Oil, soybean, salad or cooking, (hydrogenated) 13.6 1 tbsp 5.114

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 19:59  توسط E.jamshidi  | 

چگونه بار کد را شناسایی کنیم:

حتما ميدانيد كه هر محصول صنعتي توليدي و يا حتي غذايي بخصوص اجناس خارجي ،داراي علامت بخصوصي است كه به ان باركد ميگويند و ميتوان از شماره هاي باركد به كشور سازنده قيمت و اطلاعات ديگري دست پيدا كرد.در ميان بازار ايران كه تقريبا از همه چيز نوع چيني آن پيدا ميشود كه معمولا اجناس جالبي نيستند بعضي اشخاص چنانچه بدانند كه اين اجناس چيني است ممكن است انرا خريداري نكنند و يا ممكن است از محصول كشوري ديگر راضي باشند و بدون چون و چرا انرا خريداري كنند .
در زير جدول شماره باركدها نشان داده شده است كه ميتوانيد از روي ان سازنده هر محصول را پيدا كنيد مثلا باركد سازنده چيني شماره 690 تا 692 و باركد اجناس ايراني 626 است

اين جدول استفاده بسيار مفيدي دارد و ميتوانيد شما را از اصل و يا قلابي بودن اجناس صوتي تصويري كامپيوتري خانگي و غيره آگاه كند
جدول باركد به شرح زير است

00-13: USA & Canada 20-29: In-Store Functions 30-37: France
40-44: Germany 45: Japan (also 49) 46: Russian Federation
471: Taiwan 474: Estonia 475: Latvia
477: Lithuania 479: Sri Lanka 480: Philippines
482: Ukraine 484: Moldova 485: Armenia
486: Georgia 487: Kazakhstan 489: Hong Kong
49: Japan (JAN-13) 50: United Kingdom 520: Greece
528: Lebanon 529: Cyprus 531: Macedonia
535: Malta 539: Ireland 54: Belgium & Luxembourg
560: Portugal 569: Iceland 57: Denmark
590: Poland 594: Romania 599: Hungary
600 & 601: South Africa 609: Mauritius 611: Morocco
613: Algeria 619: Tunisia 622: Egypt
625: Jordan 626: Iran 64: Finland
690-692: China 70: Norway 729: Israel
73: Sweden 740: Guatemala 741: El Salvador
742: Honduras 743: Nicaragua 744: Costa Rica
746: Dominican Republic 750: Mexico 759: Venezuela
76: Switzerland 770: Colombia 773: Uruguay
775: Peru 777: Bolivia 779: Argentina
780: Chile 784: Paraguay 785: Peru
786: Ecuador 789: Brazil 80 - 83: Italy
84: Spain 850: Cuba 858: Slovakia
859: Czech Republic 860: Yugoslavia 869: Turkey
87: Netherlands 880: South Korea 885: Thailand
888: Singapore 890: India 893: Vietnam
899: Indonesia 90 & 91: Austria 93: Australia
94: New Zealand 955: Malaysia 977: International Standard Serial Number for Periodicals (ISSN)
978: International Standard Book Numbering (ISBN) 979: International Standard Music Number (ISMN) 980: Refund receipts
981 & 982: Common Currency Coupons 99: Coupons

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 18:46  توسط E.jamshidi  | 

http://persiandrive.com/92672

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 18:26  توسط م.عبادی  | 

  nal usda nutrient list

http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Data/SR17/wtrank/sr17a606.pdf

https://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/SR24/nutrlist/sr24a204.pdf

https://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/SR24/nutrlist/sr24a606.pdf

https://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/SR24/nutrlist/sr24a645.pdf

https://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/SR24/nutrlist/sr24a646.pdf

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 15:50  توسط م.عبادی  | 

USDA National Nutrient Database for 
Standard Reference, Release 17

Nutrient Lists

 

Sorted by

Nutrient Content

Sorted

Alphabetically 

Nutrient

 W

 A

Moisture

W

 A

Moisture

W

A

Protein

W

A

Fat

W

A

Energy (Calories)

W

A

Carbohydrate (by difference)

W

A

Total dietary fiber

W

A

Total sugar

W

A

Calcium

W

A

Iron

W

A

Magnesium

W

A

Phosphorus

W

A

Selenium

W

A

Vitamin A (IU)

W

A

Vitamin A (RAE)

W

A

Alpha-carotene

W

A

Beta-carotene

W

A

Beta-cryptoxanthin

W

A

Lycopene

W

A

Lutein+zeaxanthin

W

A

Vitamin E (alpha-tocopherol)

 W

A

Vitamin K (phylloquinone)

 W

A

Vitamin C

 W

A

Thiamin

 W

A

Riboflavin

 W

A

Niacin

 W

A

Pantothenic acid

 W

A

Vitamin B-6

 W

A

Vitamin B-12

 W

A

Dietary Folate Equivalents

 W

A

Cholesterol

 W

A

           Total monounsaturated fatty acids

 W

A

Total polyunsaturated fatty acids

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 15:49  توسط E.jamshidi  | 

اندیس یدی

اندیس یدی عبارت است از گرم ید جذب شده توسط 100 گرم از نمونه روغن و یا چربی. این اندیس نشان دهنده تعداد پیوند های دوگانه موجود در نمونه آزمایش است،(اندیس یدی درجه غیر اشباعیت روغن ها و چربی هاست). در روغن هایی که حالت نرم و مایع دارند، اندیس یدی آن ها بالاست. چنین روغن هایی مستعد فساد اکسیداسیونی هستند به همین دلیل برای غلبه بر این مشکل در صنعت، روغن را هیدروژنه می کنند.

طبق استاندارد کشور ما حداقل اندیس یدی روغن های هیدروژنه شده معادل 75 می باشد. بنابراین به منظور کنترل فرآیند  هیدروژناسیون در مراحل مختلف هیدروژنه کردن اندیس یدی نمونه ها اندازه گیری می شود. جهت اندازه گیری یدی از هالوژن ها استفاده می شود.همچنین اندیس یدی رابطه مستقیم با رفراکت و رابطه عکس با نقطه ذوب دارد.

هدف آزمایش:
عدد یدی میزان غیر اشباعیت روغن را اندازه می گیرد.

روش آزمایش :

۰.5گرم روغن،10سی سی اتانول،15سی سی محلول هانوس داخل ارلن درب دار ریخته به مدت 30 دقیقه در تاریکی قرار می دهیم سپس 10 سی سی آب مقطر،10 سی سی یدید پتاسیم15 درصد و 1 سی سی چسب نشاسته اضافه کرده و آن را با تیوسولفات سدیم 0.1 نرمال  تا از بین رفتن رنگ تیره تیتر میکنیم بار دیگر آزمون را برای شاهد تکرار کرده و تنها 0.5 سی سی روغن را اضافه نمی کنیم.معرف یدید مونو برمیدید(BIr)را معرف هانوس میگویند.

عدد یدی از فرمول زیر محاسبه می کنند::

v)1 -v2)*N *12.6 /w)=عدد یدی

حجم مصرفی تیو سیانات سدیم برای شاهدV1=34CC

حجم مصرفی تیوسیانات سدیم برای نمونهV2=18CC

وزن نمونه=W=0.5g

نرمالیته تیوسیانات سدیمN=0.1

نوع روغن مورد آزمایش=روغن افتابگردان

عدد یدی محاسبه شده=40.35


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 15:17  توسط E.jamshidi  | 

شناسایی کشور سازنده با استفاده از بارکد محصول

روشی برای خرید کالای اصل:

ایتدا باید بارکد محصول را پیدا کرده سپس سه رقم سمت چپ بارکد را خوانده و با جدول زیر مقایسه کنید اگر این اعداد ۶۹۰ تا ۶۹۵ بود جنس چینی است پس در خرید دقت کنید تا متضرر نشوید در پایین کامل ترین جدول سه رقم اول بارکد تمامی کشورهای عضو در GS1را  قرار دارد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 14:45  توسط م.عبادی  | 


بارکد

با توجه به افزایش روز افزون شرکتهای تولیدی و تنوع محصولات ، استفاده از بارکد جهت صادرات و ردیابی فرآیندهای تولید به یکی از ملزومات مبدل گشته است ،با استفاده از این تکنولوژی می توان سریالی اختصاصی جهت متمایز نمودن کالاها از یکدیگر اختصاص داد. استانداردهای مختلفی به منظور تولید و استفاده از بارکد وجود دارد ،‌ که معتبرترین آنها استاندارد EAN/UCC می باشد که 90 درصد تجارت جهانی را پوشش می دهد.

در ایران نیز بنا به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی به بازار جهانی در سال 1374 سازمانی با عنوان (مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ) زیر نظر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاسیس گردید ، سپس کشور ما به عضویت موسسه بین المللی EAN International درآمد.

اغلب بارکدهای استفاده شده در کشورهای مختلف 12 یا 13 رقمی می باشند، که از این استانداردهای بارکد جهت صادرات و اطلاعات آن سازمان می باشد

بارکد چیست؟

به زبان ساده مى توان گفت: مجموعه اى از میله ها یا خطوط سیاه رنگى که معمولاً بر روى زمینه اى سفید چاپ مى شود و به وسیله آن از کالاى خریدارى شده شناسایى لازم به عمل مى آید و قیمت آن مشخص مى شود و اگر به دنبال تعریف دقیق ترى هستید، باید گفت:
بارکد عبارت است از انتقال داده ها از طریق امواج نورى. آنها مجموعه اى از خطوط میله اى موازى با عرضهاى گوناگون (پهن و نازک)هستندکه اندازه هر خط معنا و مفهوم خاصى براى دستگاه بارکدخوان دارد.
در حقیقت دستگاه بارکدخوان ماشینى است که اطلاعات را به شکل بصرى بر روى صفحه نمایش مى دهد.

ضرورت استفاده از بارکد :
گرداندن یک فروشگاه کار مشکل و پردردسرى است. مدیران و صاحبان آن باید از میزان موجودى که از هزاران کالاى کوچک و بزرگ دارند، مطلع باشند (کالاهایى که مجبور به خرده فروشى آن هستند و در زمان طولانى از انبارهایشان بیرون مى روند).
همین طور که فروشگاهها، بزرگ و بزرگتر شدند تا به فروشگاههاى زنجیره اى امروزى رسیدند، کار مشکل و مشکل تر شد. نخست مجبور شدند در فروشگاهها را هرچند وقت یکبار ببندند و تمام کیسه ها و بسته ها و کنسروها را شمارش کنند. کار بسیار دشوارى بود.
این کار سخت و هزینه بردار بیش از یک بار در سال انجام نمى شد (انبارگردانى)، بنابراین مدیران فروشگاهها مجبور بودند بیشتر کارهایشان را بر اساس حدس و گمان انجام دهند و در نهایت این نیاز مادر اختراع شد
!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391ساعت 12:49  توسط م.عبادی  | 

ـ استاندارد  های  بعضی از روغن:

روغن بادام شيرين 

1 ـ توصيف : روغني است كه از مغز بادام شيرين به دست مي‏آيد . 
2 ـ وضعيت بعد از 24 ساعت ماندن در 20 تا 25 درجه سانتي‏گراد : صاف و بدون رسوب 
3 ـ رنگ : زرد كم رنگ ( طبق جدول Lavibond كمتر از 5 قرمز و 20 زرد .) 
4 ـ آزمايش ويژه روغن : مثبت . 
5 ـ مقدار اسيد آزاد بر حسب اسيد اولئيك : حداكثر يك درصد . 
6 ـ آزمايش مربوط به فساد روغن ( رانسيديته , الدئيدوستونيك در حدود مجاز . 
7 ـ ضريب رفراكسيون در 25 درجه سانتي گراد با خط D: 1/453 تا .1/459 
8 ـ عدد يدي : 93 تا .110 
9 ـ عدد صابوني : 183 تا .196 
10 ـ مواد غير قابل صابوني شدن : حداكثر يك درصد . 
11 ـ تيتر : 10 تا 12 درجه سانتي گراد . 
12 ـ آزمايش وجود مواد خارجي غير مجاز : منفي . 

پ ـ روغن بادام زميني تصفيه شده
1 ـ توصيف : روغني است كه از مغز بادام زميني به دست مي‏آيد .
2 ـ وضعيت بعد از 24 ساعت ماندن در 20 تا 25 درجه سانتي گراد صاف و بدون رسوب .
3 ـ رنگ : بي‏رنگ تا زرد كم رنگ ( طبق جدول Lairbond يك تا دو قرمز و 16 تا 25 زرد ).
4 ـ آزمايش ويژه روغن : مثبت .
5 ـ مقدار اسيد آزاد بر حسب اسيد اولئيك : حداكثر يك درصد . 
6 ـ آزمايش مربوط به فساد روغن ( رانسيديته , الدئيدو ستونيك در حدود مجاز .
7 ـ ضريب رفراكسيون در 25 درجه سانتي گراد با خط D: 1/467 تا .1/470 
8 ـ عدد يدي : 84 تا .100 
9 ـ عدد صابوني : 188 تا .196
10 ـ مواد غير قابل صابوني شدن : حداكثر يك درصد .
11 ـ تيتر : 26 تا 32 درجه سانتي گراد . 
12 ـ آزمايش وجود مواد خارجي غير مجاز : منفي .

ت ـ روغن تخم پنبه و روغن تخم پنبه بدون استآرين 
1 ـ توصيف : روغني است كه از دانه‏هاي تخم پنبه به دست مي‏آيد .
2 ـ وضعيت بعد از 24 ساعت ماندن در 20 تا 25 درجه سانتي گراد . صاف و بدون رسوب .
3 ـ رنگ : بي‏رنگ تا زرد كم رنگ ( طبق جدول Lavibond كمتر از 5 قرمز و 20 زرد ) و
4 ـ آزمايش ويژه روغن : مثبت .
5 ـ مقدار اسيد آزاد بر حسب اسيد اولئيك : حداكثر 0/2 درصد . 
6 ـ آزمايش مربوط به فساد روغن ( رانسيديته , آلدئيدوستونيك در حدود مجاز .
7 ـ ضريب رفراكسيون در 25 درجه سانتي گراد با خط D: 1/463 تا .1/472 
8 ـ عدد يدي : 99 تا 113 
9 ـ عدد صابوني : 189 تا 198 
10 ـ مواد غير قابل صابوني شدن : حداكثر 1/5 درصد .
11 ـ تيتر : 30 تا 37 درجه سانتي گراد . 
12 ـ آزمايش وجود مواد خارجي غير مجاز : منفي .
روغن تخم پنبه بدون استآرين همان روغن تخم پنبه خالص با مشخصات بالاست كه استآرين آن در اثر وينترايز گرفته شده باشد . اين روغن بايد دست كم پس از 4 ساعت ماندن در 5 درجه سانتي گراد صاف و بدون رسوب بماند .


+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 18:36  توسط E.jamshidi  | 

استاندارد ملي روغن مصرفي خانوار به شماره 9131روغن مصرفي خانوار روغني است كه از پايه روغن هاي گياهي مجاز نظير: روغن ها سويا، آفتابگردان، كلزا، گلرنگ، پنبه دانه، انواع پالم، بادام زميني، ذرت، زيتون، كنجد و غيره و با استفاده از تكنيك هاي مختلف فرآيند از قبيل: هيدروژنه كردن نسبي، استريل كردن داخلي، تفكيك جزء مخلوط كردن و كريستاليزاسيون تهيه مي شود. نوع و ميزان مواد طعم دهنده افزوده شده بايد بر روي بر چسب روغن قيد گردد. روغن خوراكي مصرف خانوار بايد عاري از روغن هاي معدني و مواد خارجي باشد. روغن خوراكي مصرف خانوار بايد در ظرف محكم و غير قابل نفوذ بسته بندي شود. جنس بسته بندي نبايد اثر نامطلوب روي روغن داشته باشد. وزن بسته بندي براي مصرف خانوار حداكثر 5 كيلو گرم مجاز است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 18:27  توسط E.jamshidi  | 

بهبود كيفيت روغن هاي نباتي ايران چشمگير است.

         1 -  بیش از 90 درصد روغن نباتی مورد نیاز کــشور در قالب دانه روغنی و یـــا  روغن خام از خارج به کشور وارد می شود. آمار واردات انواع روغنهای خام در سایت و  نشریات گمرک جمهوری اسلامی ایران قابل دسترسی است. باتوجه به ترکیب واردات در سالهای اخیر، حدود 65 درصد روغن خــام مصرفی کشور سویـــا، حدود15 درصد آفتابگـــردان و حدود 20 درصد انواع روغن پالـــم می باشد. صنعتروغن نباتی کشور با استفاده از مواد اولیه با ترکیب فوق، انواع روغنهای مصرفی مورد نیاز خانوار، صنوف و صنایع کشور را تولید می نماید.

2-  نسبت تولید و مصرف روغن مایع به جامد در طی سالهای اخیر مرتبا در حال افزایش بوده است. تولید انواع روغن مایع در سال 82 حدود 280 هزار تن، در سال 83حدود 322 هزار تن، در سال 84 حدود 440 هزار تن، در سال 85 حدود 573 هزارتن، در سال 86 حدود 651 هزار تن و در سال 87 حدود 704 هزار تن بوده است.در واقع در راستای سیاستهای دولت و به دلیل ارتقاء سطح آگاهیهای مردم هرسال سهم روغن مایع در سبد مصرفی جامعه افزایش یافته است نسبت تولید روغنمایع به کل روغن تولیدی از حدود 22% در سال 82 به حدود 50% در سال 87رسیده است.   درواقع هم اکنون نیمی از روغنهای تولیدی و مصرفی کشور را انواع روغنـــهایمایـــع تشکیل می دهند که فاقد اسیدهای چرب ترانس هستنـــد.

3-  درراستای برنامه ها و سیاستهای تدوین شده با مشارکت این انجمن به عنوان تشکل صنفی صنعت روغن نباتی کشور، استاندارد روغن جامد هیدروژنه تغییر کرده ومحدودیت اسید چرب ترانس از سال 84 در آن گنجانده شد. این محدودیت در سال86 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و با تغییر استاندارد قبلی (روغن جامدهیدروژنه به شمـــاره 144) به استاندارد جدید روغن خوراکی مصرفی خانوار(به شمـــاره 9131) حداکثر اسیدهای چرب ترانس در روغنهای جامد و نیمه جامددرحد 10% تصویب و از آبان 86 اجرا گردید. بررسی آزمایشگاهی نمونه های روغن تولید و عرضه شده در سطح بازار در سال 87 نشان داد که میانگین مقداراسیدهای چرب ترانس در روغنهای نیمه جامد و جامد مصرفی خانوار حدود 6% میباشد.

4-  مصرف سرانه انواع روغن نباتی در کشور حدود 19 کیلوگرم برآورد می شود کههمانگونه که در بند 2 توضیح داده شد نیمــی از آن شامل انــواع روغن مــایع می باشد. مصرف سرانه روغنهای نباتی در برخی کشورهای اروپایی نظیرهلند، سوئیس و آلمان حدود 40 کیلوگرم و بعضا بیش از 50 کیلوگرم است. کشورایران حدود 1% جمعیت دنیا را دارد و حدود 1% روغن نباتی تولیدی در سطح جهان را مصرف می کند. بنابراین مصرف سرانه روغن نباتی در کشور ما نه خیلی زیاد و نه خیلی کم است. مردم برخی کشورها بیش از 50 کیلوگرم و مردم برخی کشورها حدود یک کیلوگرم انواع روغن نباتی مصرف می کنند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 18:23  توسط E.jamshidi  | 

کاربرد آنزیمها در صنایع روغن نباتی :

در سالهای اخیر، کاربرد آنزیم ها در صنایع روغن به دلیل مزایایی که این کاتالیزورهای بیولوژیکی دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این آنزیمها اختصاصی بوده، در درجه حرارتهای نسبتاً پایین واکنش های مربوطه را کاتالیز می کنند. این فاکتورها موجب سمت گیری تحقیقات و کاربردهای صنعتی آنزیم ها در فرآیندهای مختلف روغن ها و چربی ها و عملیات واحد نظیر استخراج، صمغ گیری، سنتز چربی ها و000 گشته است. تحقیق حاضر مروری است بر مطالعات اخیر در زمینه روش های استخراج و بهبود کیفیت روغن های به دست آمده می گردد.

واژه های کلیدی: آنزیم، استخراج آبکی، استخراج با حلال، دانه روغنی، راندمان استخراج، کیفیت روغن.

روش های متداول در استخراج روغن عمدتاً بر سه اصل استوارند: فیزیکی، شیمیایی و ترکیبی از این دو. از آنزیم ها نیز می توان در استخراج روغن بهره جست و کاربرد آنها می تواند در سه گروه طبقه بندی گردد:

1- آنزیم هایی که به عملیات پرس کردن کمک می کنند.

2- آنزیم هایی که استخراج توسط حلال را افزایش می دهند.

3- آنزیم هایی که استخراج آبکی را سهولت می بخشند.

در تمامی این روش ها، آنزیم های مورد استفاده، دیواره سلولی مواد حاوی روغن را می شکنند و روغن را آزاد می کنند. ساختمان دیواره سلولی پیچیده بوده، با توجه به این پیچیدگی ساختمانی، حد و اندازه تجزیه آنزیمی دیواره سلولی با توجه به فاکتورهایی نظیر اجزاء متشکله شیمیایی، نوع و منبع آنزیمی دیکته می گردد.

در بین آنزیم های مورد استفاده، کربوهیدرازها و پروتئازها دارای کاربرد وسیع تری می باشند. در عمل از سیستم های آنزیمی چند منظوره استفاده می گردد.

استخراج توسط حلال هگزان رایج ترین فرآیند استخراج در صنایع روغن است. در حالیکه این روش در بازیابی روغن بسیار کارا می باشد اما دارای عیوبی نیز هست. از جمله: فرآیندی است پرهزینه و گران، به دلیل بالا بودن احتمال وقوع حریق و انفجار، بسیار خطرناک است، وجود باقیمانده حلال در روغن و تفاله، سلامتی را به مخاطره می اندازد و000

بنابراین استفاده از آنزیم ها به عنوان ترکیبات جانشین که دارای خطرات کمتری هستند مورد توجه قرار می گیرد. فرآیند استخراج به کمک آنزیمی زمان یکه روغن بیشتر و یا مساوی میزان پروتئین باشد، خوب عمل می نماید. در دانه هایی که میزان پروتئین بیشتر از مقدار روغن باشد، نتایج موفقیت آمیزی به دست نخواهد آمد.

1-به کارگیری فرآیند استخراج آنزیمی آبکی جهت تولید فرآورده هایی با کیفیت بالا از کلزا:

فرآیندهای متداول کلزا (استخراج توسط پرس و حلال هگزان) اغلب منتج به تولید مقادیر قابل ملاحظه ای از محصولات تجزیه ای گلوکز اینولات می گردد. مقادیر گزارش شده در مورد گلوکز اینولات های آلیفاتیک 60-40 درصد و حتی بیشتر در مورد ایندول گلوکز اینولات می باشد. هدف از این مطالع یافتن یک دستورالعمل مناسب در فرآیند کلزا، براساس استخراج آبکی بدون استفاده از حلال های آلی بوده است که به تولید محصولاتی با کیفیت بالا منتهی می گردد.

این فرآیند شامل غیرفعال کردن آنزیم مایروز نیاز، استفاده از آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی در سوسپانسیون آرد کلزا در آب و نهایتاً سانتریفوژ کردن می باشد که منجر به تولید چهار بخش می شود: روغن، آرد غنی از پروتئین، شربت و پوسته دانه.

مزیت عمده این روش، شرایط بسیار ملایم آن می باشد که ریسک وجود ترکیبات مضر نظیر محصولات تجزیه ای گلوکز اینولات را در روغن و آرد پر پروتئین، کاهش می دهد. آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی موجب ایجاد نفوذپذیری در دیواره سلولی می شوند و این امر اجازه می دهد تا ترکیبات با وزن مولکولی پایین شامل روغن شسته شده، از آرد پر پروتئین جداسازی شوند. دیگر مزیت چشمگیر این روش، اجتناب کامل از حلال های آلی می باشد. 2- تعیین خصوصیات ویژه روغن زیتون تولید شده به کمک روش فرآیند آنزیمی جدید:

در این آزمایشات، استخراج روغن بر روی سه واریته Dritta، Coratina و Leccino انجام شد که در آن از کمک آنزیم های سیتولاز استفاده گردید. خصوصیات روغن هایی که درعملیات استخراج آنها از یک کمک آنزیم بهره گیری شده است به صورت زیر می باشند:

1- وجود مقادیر نسبتاً بالای 1- آنتی اکسیدان های طبیعی ترانس 2- هگزنال، کل ترکیبات آروماتیک، رنگدانه کلروفیل و هیدروکربن های استروئیدی.

2- مقادیر تقریباً پایین الکل های آلیفاتیک، الکل های ترپنی، دی الکل های تری ترپنی، بتاسیتوسترول و کل استرول ها.

3- مقادیر تقریباً بالای شاخص رنگ، مقاومت به اتواکسیداسیون و شاخص های کلی و کیفی.

4- مقادیر پایین 1- شاخص رنگ کاروتنوئیدی، شاخص الکلی و بعضی نسبت های کمی نظیر نسبت
ترانس 2- هگزنال به کل مواد عطری، نسبت کامپسترول به استیگماسترول.

5- امتیاز حتی بالاتر نسبت به روغن های مرجع.

کاربرد آنزیم همچنین موجب ایجاد تاثیر مثبت روی خصوصیات رئولوژیکی خمیر زیتون می گردد، چنانکه بعد از این تیمار بیوشیمیایی، روغن آمادگی بیشتری برای خارج شدن از داخل خمیر خواهد داشت.

3- هیدرولیز آنزیمی در تلفیق با پیش تیمارهای متداول سویا جهت افزایش قابلیت دسترسی به روغن و بازیابی آن:

آزمایشات در سه فاز به انجام رسیده است: فاز اول شامل بهینه سازی کاربرد ترکیبی از پیش تیمارهای متداول (عملیات واحد) نظیر پوست گیری، کاهش اندازه و تیمار حرارتی در تلفیق با هیدرولیز آنزیمی جهت دستیابی به حداکثر روغن آزاد شده قابل استخراج بود. فاز دوم شامل بهینه سازی پارامترهای هیدرولیز آنزیمی (مقدار رطوبت هیدرولیز، غلظت آنزیمی و شرایط اینکوباسیون) جهت تعیین بهترین ترکیب تیمارها و برای دسترسی به حداکثر استخراج روغن آزاد شده، بود.

در فاز سوم، قابلیت استخراج مکانیکی و با استفاده از حلال روغن سویا در شرایط پیش تیمارهای بهینه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرس آزمایشگاهی Carvet و دستگاه سوکسله استفاده گردید. پارامترهای استخراج و پرس در تمامی سطوح آزمایش ثابت نگه داشته شدند.

به طریق آماری نشان داده شد که در سطح 5 درصد، تلفیق هیدرولیز آنزیمی با فلیک کردن و تعدیل رطوبت با بخار، بهترین ترکیب پیش تیمارها در مورد سویا می باشد که قابلیت استخراج روغن را در حدود 8/4 درصد در نمونه بودن رطوبت، افزایش می دهد.

مقادیر بهینه پارامترهای هیدرولیز براساس آنالیز عکس العمل سطح عبارت بودند از:

مقدار رطوبت هیدرولز 22/32 درصد براساس وزن تر، غلظت آنزیم W/VO1 99/11 و مدت اینکوباسیون 79/13 ساعت. به این ترتیب 99 درصد از کل روغن قابل استخراج آزاد شده، پس از هیدرولیز توسط روش سوکسله به مدت 16 ساعت، قابل استخراج می باشد. 4- کیفیت روغن جوانه ذرت تهیه شده به روش استخراج آنزیمی- آبکی:

روغن جوانه ذرت به واسطه وجود مقادیر بالای اسیدهای چرب ضروری و توکوفرول، مورد توجه می باشد. یک روش جایگزین در تولید روغن جوانه ذرت که اخیراً مورد استفاده قرار می گیرد، شامل استخراج آنزیمی آبکی براساس تجزیه مکانیکی و آنزیمی دیواره سلولی می باشد که موجب استخراج روغن تحت شرایط ملایم تری در مقایسه با سایر روش های متداول (پرس و حلال) می گردد. لذا در مقایسه با روغن های تولید شده به روش فرآیندهای تجاری و صنعتی، دارای کیفیت عالی است. به دلیل اینکه فرآیند استخراج آنزیمی در محیط آبکی انجام می گیرد، فسفولیپیدها از روغن جدا می شوند و نیازی به عملیات صمغ گیری وجود ندارد.

کیفیت روغن به دست آمده توسط استخراج آنزیمی (اولترا پکتیکس 1-sp در 37 درجه سانتی گراد و pH معادل 2/5 به مدت 4 ساعت) خوب بود. روغن حاصله دارای 5/1 درصد اسیدهای چرب آزاد، مقدار کل عدد اکسیداسیون محصول 1/8، رنگ زرد روشن، فسفاتید 22 درصد، توکوفرول kg/mg 1350، مقدار کل عدد اکسیداتیو 6/14 ساعت (100 درجه سانتی گراد، Rancimat test) بود. 5- استخراج آنزیمی آبکی روغن دانه های درخت shea:

در این آزمایشات اثرات تعدادی از آنزیم های تجزیه کننده سلولی از جمله آمیلازها، پروتئازها، همی سلولازها و پکتیازها در کمک به استخراج روغن shea توسط تیمار کردن آرد نرم حاصل از دانه های shea با یک یا بیشتر از این آنزیم ها قبل از استخراج مورد آزمایش قرار گرفت و با میزان راندمان استخراج نمونه کنترل، مقایسه گردید.

با توجه به خواص مربوط به هر آنزیم و شرایط استخراج، آزمایشات نشان دادند که ترکیب آنزیمی بهینه برای استخراج روغن دانه shea عبارت بودند از: پروتئاز، سلولاز و همی سلولاز.

با استفاده از تکنیک های استخراج آبکی مواد محلول در آب، اسیدهای چرب با وزن مولکولی پایین، الکل های چرب، فسفاتیدها و بسیاری از ترکیبات معطر غیر تری گلیسریدی غیر مطلوب از چربی شسته، جدا می شوند که در نتیجه روغن خام shea با کیفیت بهتر حاصل می گردد.

نتیجه گیری:

در تمامی آزمایشات انجام گرفته، استخراج روغن با استفاده از روش های آنزیمی و یا تلفیقی از روش آنزیمی و روش های مرسوم، منجر به استخراج بهتر روغن از دیواره سلولی گشته، علاوه بر اینکه راندمان افزایش می یابد. کیفیت روغن های به دست آمده نیز در مقایسه با روش های متداول قبلی بهتر می باشد.

محدودیت های عمده فرآیند استخراج آبکی با آنزیم، مسائل مربوط به دفع مقادیر زیاد آبی می باشد که در این فرآیند مورد استفاده قرار می گیرد. فاضلاب، حاوی مواد نامحلول نظیر پروتئین ها بوده که عملیات تصفیه آن را پر هزینه می سازد.

اما به طور کلی استفاده از آنزیم ها در صنعت روغن موجب کاهش هزینه ها و اقتصادی تر شدن فرآیندهای تولید می گردد.

تحقیقات آینده می توانند شامل استفاده از میکروارگانیسم های تولید کننده آنزیم های موردنظر به جهت مسائل هزینه ای و استفاده از این آنزیم های میکروبی باشد.


+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 18:0  توسط E.jamshidi  | 

عوامل فساد روغن های نباتی

در اثر هیدرولیز: یعنی شكستن فرمول چربی كه نهایتا روغن را بسیار بد مزه می كند. عامل اصلی هیدرولیز شرایط بد نگهداری دانه های روغنی شامل رطوبت زیاد دانه روغنی و درجه حرارت بالای محیط و بالاخره نحوه استخراج روغن در كارخانه و همچنین نگهداری روغن به مدت طولانی در انبارها و مغازه ها می باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 11:47  توسط م.عبادی  | 

الگوی صحیح مصرف مواد غذایی با محوریت روغنها وچربیها


 

جمع بندي و ارزيابي بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه الگوي مصرف مواد غذايي و تغذيه در ايران از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست . روند تغييرات ايجاد شده در الگوي غذاي مصرفي براي افزايش مصرف قند ، شكر ، روغن و چربي و مصرف ناكافي سبزي و ميوه ، شير ، لبنيات و گوشت است.

در حال حاضر مهمترین علت مرگ و میر در کشور ما بیماریهای قلبی و عروقی است .یکی از مواردی که باعث افزایش کلسترول خون و بروز بیماریهای قلبی عروقی میشود،الگوی غلط مصرف روغنها و چربیها و مصرف زیاد روغنهای جامد است.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 11:42  توسط م.عبادی  | 

بهترین روشهای پخت مواد غذایی

در بسیاری از مواد غذایی، بو، طعم ، مزه و  بافت خاص آنها باعث می شود که بدون پختن، قابل استفاده نباشند. اما گروهی از مواد غذای نیز وجود دارند که بصورت خام قابلیت استفاده بیشتری دارند که از این دسته به میوه ها و سبزیها می توان اشاره کرد.

علاوه بر بهبود کیفیت غذا در اثر پختن، بسیاری از مواد غذایی نیز از وجود انواع قارچها، مخمرها و باکتریها رهایی می یابند و کیفیت بهداشتی غذا افزایش می یابد. آماده سازی و پخت غذا یک هنر و دانش است که در طی قرنها به سرعت گسترش یافته است. فرهنگ غذایی مردم در بسیاری نواحی حاصل یک تغییر و تحول چند صد ساله است که به مرور تکامل بیشتری یافته است. پختن را می توان بطور ساده حرارت دادن غذا به منظور لذیذ شدن، بهبود قابلیت هضم و سالم تر شدن آن تعریف نمود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 15:2  توسط م.عبادی  | 

سالم ترین روغن برای سرخ کردن کدام است ؟

روغن با نقطه ی دود بالا، یعنی روغنی که قبل از اینکه سطح آن تولید دود کند، بتوان تا درجه بالایی آن را حرارت داد. وقتی روغن به نقطه ی دود می رسد، ترکیب آن شروع به تغییر می کند و کف هایی روی آن تشکیل می شود که حاوی آکرولئین است و چشم را می سوزاند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 14:32  توسط م.عبادی  | 

آزمایش: اندازه گیري عدد پراکسید

مقدمه:

پراکسید محصول اولیه اکسیداسیون مواد چرب است و به طور کلی هر قدر که درجه غیراشباعی روغن ها بیشتر باشد روغن ها و چربی ها آمادگی بیشتري براي اکسیداسیون دارا می باشند . وقتی که میزان پراکسید به حد معینی برسد، تغییرات مختلفی در روغن ها و چربی ها صورت گرفته و مواد فرار آلدهیدي و ستونی و همچنین اسیدهاي چرب با زنجیره کوتاه(محصولات دومین و سومین)که در ایجاد بو وطعم نامطلوب مواد چرب موثرند ، ایجاد می گردند . بدین جهت پراکسید تولید شده گرچه مستقیما سبب بو و طعم نامطلوب در مواد چرب نیست ، ولی معرف درجه پیشرفت اکسیداسیون می باشد . ایجاد پراکسید در مراحل اولیه بسیار به کندي صورت می گیرد و این مرحله برحسب نوع روغن،شرایط نگهداري آن،درجه حرارت و... ممکن است از چند هفته تا چند ماه متغییر باشد ،پس از آن ایجاد پراکسید تسریع شده و خود به عنوان کاتالیزور در تسریع اکسیداسیون روغن شرکت می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر 1391ساعت 13:15  توسط م.عبادی  | 

تفاوت نفت و روغن خوراکی:

سوخت زیستى یا Biofuel نوعى ازسوخت است كه از منابع زیست توده یا Biomass به دست مى آید. این بدان معناست که ماهیت سوخت زیستى به گیاهانی برمیگردد.

که فقط چند ماه و یا چند سال از برداشت آنها میگذرد.زغال سنگ جزء سوختهای فسیلی به حساب می آید و ارتباطی با سوخت زیستی ندارد. این سوخت شامل بایودیزل، اتانول مایع، متانول و سوخت های دیزل گازی مانند هیدروژن و متان می شود. سوخت دیزلی زیستی و اتانول زیستی، از مهم‌ترین سوخت‌های زیستی هستند كه می‌توان از آنها در صنعت حمل‌ونقل استفاده كرد. از منابع اولیه سوخت های زیستی می توان به ضایعات چوبی ، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشکر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد. بایو دیزل یکی از انواع سوخت های گیاهی است. بایودیزل را می توان از روغن های گیاهی و چربی حیوانات تولید و از آن به جای گازوئیل در موتورهای گازوییلی استفاده کرد. بایودیزل از ترکیب شیمیایی روغن های گیاهی یا حیوانی با هیدروکسید سدیم و متانول ( یا اتانول ) حاصل می شود. بسیاری در اروپا به استفاده از بایودیزل روی آورده اند. در حقیقت از میان دیگر انواع سوخت های زیستی، بایودیزل بیشترین استفاده را در این قاره دارد.اتانول زیستی نیز نوعی سوخت جایگزین الكلی برای بنزین است كه از محصولات نشاسته‌ای و قندی مانند گندم، ذرت، نیشكر و چغندر قند تولید می‌شود.

این نوع سوخت در موتورهای معمولی با درصد كم و در موتورهای تغییر یافته با درصد بالاتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.به طور کلی منابع اولیه‌ سوخت‌‌هاى زیستى در ضایعات چوبى‌، تفاله‌هاى محصولات كشاورزى، نیشكر، غلات، روغن گیاهان و سبزیجات ، پسماندهای روغن (از قبیل چربی مرغ و روغن آشپزی استفاده شده در رستوران ها)، روغن گیاهان تازه (از قبیل روغن دانه سویا) و محصولات غیر خوراکی (همچون روغن جلبک ها) اشاره کرد. سوختهایی که از محصولات پس مانده مثل روغن آشپزخانه و یا اتانول گرفته شده از علف و یا تراشه های چوب تولید می شوند، بیشترین سازگاری را روی محیط زیست دارند.

در موتورهای دیزل تغییر شکل‌ یافته می‌توان به جای گازوئیل از روغن دانه شلغم روغنی استفاده کرد. شکل استرمتیل این روغن (RME) در موتورهای تغیرشکل‌نیافته دیزل هم قابل کاربرد و گاهی به آن "دیزل زیستی"‌( biodiesel) می‌گویند.

در اين فرآيند ابتدا روغن گياهي( يا چربي حيواني) از فيلتر عبور داده مي‌شود، سپس براي از بين بردن اسيدهاي چرب آزاد،با قليا فرآيند مي‌گردد؛ بعد با يك الكل (معمولاً متانول) و يك کاتاليزور (معمولاً هيدروكسيد سديم يا پتاسيم) تركيب مي‌شود. تري گليسريدهاي روغن براي تشكيل استرها و گليسرول واكنش شيميايي انجام مي‌دهند و بعداً‌ از يكديگر جدا شده و مورد تصفيه قرار مي‌گيرند. بيشتر تمايلاتي كه امروز براي توليد بيوديزل وجود دارد ناشي از ظرفيت بسيار بالاي توليد سويا،توليدات مازاد و كاهش قيمت‌ها است. متيل سويات، يا سوي ديزل كه از واكنش متانول با روغن سويا حاصل مي‌شود، اصلي‌ترين شكل بيوديزل در آمريكاست.


 چربيهاي بلااستفاده حيواني و روغن سوخته ( كه بعنوان ” شبه گريس“ شناخته مي‌شوند) نيز منابع و ذخاير خوبي هستند. اين منابع از روغن سويا ارزان‌ترند و به عنوان راهي براي كاهش هزينه‌هاي تامين مواد اوليه در نظر گرفته مي‌شوند. بادام زميني، پنبه دانه، گل آفتاب گردان و كنولا (گونه‌اي از دانه شلغم روغني) نيز از منابع روغني ديگرند. استرهايي كه از هر يك از اين منابع ساخته شده‌اند گرچه شايد در ميزان انرژي عدد ستان (مشابه اكتان بنزين) يا ديگر مشابهات فيزيكي كمي متفاوت باشند اما مي‌توانند با موفقيت در موتورهاي گازوئيلي مورد استفاده قرار گيرند. با ایجاد تغییراتی در روغن های خوراکی می توان از آنها بعنوان سوخت استفاده کرد.

نفت خام، همانند زغال سنگ بطور طبیعی از طریق فرآیندهای حرارت، فساد و تجزیه و فشار شدید در طبیعت و طی گذشت هزاران سال در لایه‌های زیرین زمین شکل می‎گیرد. نفت خامی که از زمین استخراج می‌شود از مواد شیمیایی مختلفی تشکیل شده است.
اجزاء اصلی تشکیل دهنده نفت خام را ملکول‌های حاوی اتم‌های کربن و هیدروژن تشکیل می‌دهند که به آنها هیدروکربن می‌گویند.اما چربيها ترکيباتي هستند که از کربن ، هيدروژن و اکسيژن درست شده اند . اما از آنجا که نسبت هيدروژن به اکسيژن در ساختمان چربيها بيشتر از نسبتي است که در کربوهيدراتها داشتيم و اين ويژگي را به چربيها داده که منبع فشرده و مناسبي از نظر انرژي باشند .

به عبارت ديگر يک گرم چربي ها بيشتر از 2 برابر يک گرم کربوهيدرات ها و پروتئين ها انرژي حاصل مي شود . چربيها معمولاً در حلالهاي آبي حل مي شوند مثل تتراکلريد کربن ، کلروفرم واتر. معمولاً چربيها از ترکيب اسيدهاي چرب آلي با الکلهاي آلي حاصل مي شوند.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 18:43  توسط E.jamshidi  | 

دود کردن روغن:


نقطه دود دمايي است كه در آن روغن به گازهاي قابل رؤيت و بخارات تجزيه
ميشود. اين نقطه به دليل بوهاي نامطلوبي كه آزاد ميكند و همچنين تأثير نامطلوبي كه
بر طعم و رنگ روغن ميگذارد، بسيار قابل توجه است. هرچه نقطه دود بالاتر باشد،
كيفيت روغن سرخكردني بيشتر خواهد بود (به ويژه در دماهاي بالاي ۲۰۰ درجه
سانتيگراد).
روغن تصفيه شده مناسب، روغني است كه ميزان اسيدهاي چرب آزاد آن از ابتدا
كم و بدين ترتيب نقطه دود آن بالا باشد.
اگر نقطه دود روغن پايين باشد، بسياري از تركيبات توليد شده فراري كه در حين
سرخکردن ايجاد ميشود، در داخل روغن باقي مانده و توسط ماده غذايي جذب ميگردد،
 بدين ترتيب طعم محصول تغيير خواهد كرد.

در روغن دو نوع فساد وجود دارد که در ارتباط با دود کردن فساد هیدرولیکی مطرح میشود .زمانی که تری گلیسیرید در مجاورت آب قرار میگیرد تولید گلیسرول و اسید چرب آزاد مینماید که اسید چرب آزاد مطلوب نمیباشد.در واقع شکل مطلوب روغن همان تری گلیسیرید است .مشکل اسید چرب آزاد اینست که زمانیکه روغن کمی حرارت ببیند سریع دود میکند و این دود نشاندهنده اسید چرب آزاد میباشد و نقطه دود پایین می آید .اگر در این واکنش آنزیم لیپاز حضور داشته باشد این واکنش سریعتر اتفاق می افتد .این واکنش خود بخود در روغن رخ میدهد ولی آنزیم لیپاز باعث تسریع این فرایند میشود .فساد لیپولیز در تمام روغنها اگر آب داشته باشیم اتفاق می افتد .

مشکل اسید چرب آزاد اینست که نقطه دود روغن را پائین می آورد و مطلوب نیست چون مرحله فساد است .این فساد بیشتر در روغن هایی که منشا میوه ای دارند میباشد مثل روغن زیتون .نارگیل وپالم .اصلی ترین ناخالصی این روغن ها اسید چرب آزاد است.(تصفیه این روغن ها با سایر روغن ها متفاوت است ) علت وجود این فساد در این روغن ها اینست که منشا میوه ای دارند آب و آنزیم لیپاز دارند .فرایند لیپولیز را در روغن تصفیه شده نمی بینیم چون بخاطر دمای بالا آنزیم لیپاز از بین میرود .در روغن تصفیه شده اسید چرب آزاد تشکیل میشود ولی در اثر فرایند اکسیداسیون است .

در واقع یکی از نشان های فاسد شدن روغن اینست که روغن دود میکند .نقطه دود روغن بایستی بالا باشد تا هرچه حرارت بالا اعمال شود دود نکند مثلا اگرحرارت ۱۹۰درجه اعمال شود در صورت دود کردن یعنی نقطه دود پائین است و احتمال فاسد شدن میباشد .وقتی روغن به نقطه دود میرسد ترکیبش شروع به تغییر میکند و کف هایی بر روی آن تشکیل میشود که حاوی آکرولیین است وچشمرا میسوزاند.علت دود کردن روغن زیتون وجود کلروفیل های سبز زیتون است

دود حاصل از داغ شدن روغن زیتون:

دود اولیه حاصل از داغ شدن روغن زیتون به معنی سوختن روغن نمی باشد

هنگامی که از روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده می شود، پس از گرم شدن روغن، شاهد بلند شدن دود مختصری از سطح روغن می شویم که بعد از چند لحظه از بین می رود و این سوال و شبهه را ایجاد می کند که روغن زیتون دارای نقطه دود پایین بوده و برای سرخ کردن مناسب نمی باشد، در حالی که این دود حاکی از سوختن سبزینه یا کلروفیل زیتون می باشد که همان ماده ای است که باعث رنگ سبز زیتون می گردد، ولی یک مدت که می گذرد می بینید که این دود دیگر وجود ندارد، لذا نباید این دود را با نقطه دود اشتباه گرفت و منحرف شد.در خصوص روغن کنجد نیز تاحدودی این موضوع اتفاق می افتد، در حالی که با خیال راحت می توانید از روغن زیتون و بهتر از آن از روغن کنجد برای سرخ کردن مواد غذایی استفاده نمایید.
برای سرخ کردن نیز توصیه می شود شعله گاز ملایم و کم باشد.
بهترین حالت این است که روغن را در ظرف سرد (قبل از این که روی شعله قرار گیرد) بریزید و بعد روی شعله کم گذاشته تا کم کم داغ شود و سپس شعله را برای سرخ کردن مقداری زیاد کنید.
به روغن داخل ظرف که آماده سرخ کردن است، نمک اضافه نکنید. بهتر است نمک غذا را بعد از سرخ کردن به آن اضافه کنید.

نکته:دود کردن روغن موجب بد مزه شدن غذا میگردد.

نکته:نقطه دود روغنهای نباتی بالاتر از روغنهای حیوانی میباشد.

نکته:سرخ کردن مواد غذایی بایستی پایین تر از نقطه دود روغن صورت گیرد.

نکته: روغنهای با نقطه دود بالا بایستی برای پختن وسرخ کردن استفاده گردند و از روغنهای با نقطه دود پایین باید در تهیه سس سالاد، دیگر سسها و چاشنی استفاده کرد.

نکته: حرارت زیاد در هنگام سوختن و دود کردن روغنها گلیسرول اسیدهای چرب را به آکرولئین(ACROLEIN) تبدیل میکند. این ماده بسیار سمی و سرطانزا میباشد. علت سوختن چشمها هنگام دود کردن روغن نیز همین ماده میباشد. اکرولئین موجب تحریک چشمها، بینی و ریه ها گردیده و مصرف آن همراه با مواد غذایی موجب تحریک معده وروده کوچک میگردد

نکته:روغنهای تصفیه شده برای سرخ کردن مواد غذایی مناسب میباشند.

نکته: درجه حرارت مطلوب سرخ کردن مواد غذایی 170 تا 190 درجه سانتی گراد میباشد. بنابراین نقطه دود روغن مصرفی بایستی بالا تر از 190 درجه سانتی گراد باشد.

نکته:روغنهای تصفیه شده نقطه دود بالاتری نسبت به نوع تصفیه نشده دارند.

نکته: نقطه دود روغنها به تعداد اسیدهای چرب آزاد آنها بستگی دارد. هر مقدار این اسیدهای چرب آزاد بیشتر باشند نقطه دود پایین تر است.

نکته:هر قدر وزن مولکولی روغنها پایین تر باشد نقطه دود نیز پایین تر است.

نکته: هر میزان مدت نگه داری روغن (کهنگی) طولانی تر باشد نقطه دود کاهش می یابد. شرایط نگهداری نیز بسیار موثر است.

عوامل مؤثر دیگر در کاهش نقطه دود روغنها:

1- نمک موجود در غذا نقطه دود را کاهش میدهد.

2- تعداد دفعات استفاده از روغن.حرارت دادن مکرر روغن باعث تجمع یافتن پسمانده مواد غذایی و  ترکیبات خاص و کاهش نقطه دود میگردد.

3- مدت زمان حرارت دیدن روغن.

4- وجود مواد غذایی و ذرات خارجی در روغن.

نقطه دود چند روغن خوراکی:

گلرنگ=265 درجه سانتی گراد.
آفتاب گردان=246  درجه سانتی گراد.
کانولا=240 درجه سانتی گراد.
آوکادو=271 درجه سانتی گراد.
بادام زمینی=230 درجه سانتی گراد.
پنبه دانه=216 درجه سانتی گراد.
ذرت=232 درجه سانتی گراد.
هسته انگور=204 درجه سانتی گراد.
نارگیل=177 درجه سانتی گراد.
زیتون=238-190 درجه سانتی گراد.(بسته به نوع آن(
نخل=230 درجه سانتی گراد.
کره=170-150 درجه سانتی گراد.(بسته به نوع کره)
چربی خوک=185 درجه سانتی گراد.

نکته: ارقام فوق تقریبی بوده و روغنهای تصفیه شده از نوع تصفیه نشده نقطه دود بالاتری دارند.

نشانه روغن سوخته و غیر قابل استفاده مجدد:

1- بوی نامطبوع و مزه تند.

2- کف آلود شدن روغن.

3- تیره  شدن و افزایش گرانروی(غلظت) روغن.

4- هنگام اضافه کردن غذا در اطراف غذا حباب تولید نمیشود.

نکته: توصیه میگردد بیش از دو بار از روغن حرارت دیده استفاده نکنید. به استثنای برخی روغنهای مرغوب نظیر روغن زیتون.

نکته: به منظور استفاده مجدد از روغن ابتدا آن را از فیلتر (صافی) قهوه عبور دهید تا ذرات وخرده های غذای موجود درآن گرفته شود.

نقطه اشتعال اول(FLASH POINT): درجه حرارتی است که در آن در بالای روغن تراکم مواد فرار به حدی میرسد که شعله های باریکی پدیدار میگردند. اما شعله پایدار نمیباشد. نقطه اشتعال در اغلب روغنها 320 درجه سانتی گراد است.

نقطه اشتعال دوم(FIRE POINT): درجه حرارتی است که روغن کاملا مشتعل گردیده و برای چند ثانیه شعله ور میگردد. نقطه اشتعال دوم در اغلب روغنها 400 درجه سانتی گراد میباشد.

نکته: هرگز برای خاموش کردن روغن شعله ور از آب استفاده نکنید چراکه آتش بیشتر گسترش یافته و روغن به اطراف پخش میشود. برای فرونشاندن آتش یا درب ماهیتابه را بگذارید و یا از جوش شیرین استفاده کنید.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 15:47  توسط E.jamshidi  | 

تعیین اسیدیته:

اندازه گیري عدد اسیدي و اسیدیته :

چربی هاي خوراکی اعم از حیوانی و نباتی داراي مقدار معین و جزیی اسید چرب آزاد هستند ولی ممکن است در اثر عوامل فساد و رخ دادن واکنش هیدرولیز, این مقدار از حد معین تجاوز نماید .بنابراین اندیس اسیدي و اسیدیته از جمله شاخص هایی می باشند که به ما در تشخیص وجود فساد در روغن ها و چربی ها کمک می نمایند . اسیدیته روغن ها و چربی هاي خوراکی غالبا بر حسب اسیداولئیک  اندازه گیري می شود.

تفاوت اندیس اسیدي و اسیدیته:

اندیس اسیدي عبارتست از تعداد میلی گرم پتاس لازم براي خنثی کردن اسید هاي چرب آزاد موجود در یک گرم ماده چرب.در اندیس اسیدي قدرت اسیدي مهم بوده و نوع اسید چرب مهم نیست .اما در اسیدیته تعیین می شود که در 100 گرم ماده چرب چند گرم اسید چرب آزاد وجود دارد.

هدف:اندازه گیری پیشرفت فساد هیدرولیکی

میلی گرم KOH مورد نیازبرای خنثی سازی یک گرم چربی را اسیدیته گویند.

روش کار:

20 گرم روغن را در ارلنی می ریزیم وبه آن 10cc اتانول و 5 قطره فنل فتالئین می افزاییم وبا سود0.1 نرمال تا ظهور رنگ صورتی که 13 ثانیه پایدار باشد تیتر می کنیم.
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 15:45  توسط E.jamshidi  | 

کارخانه روغن در صنایع غذایی:

ضوا بط و مقررات اداره استا ندارد برای تولید کنندگان روغن:

هدف از تدوین این استا ندارد تعیین مشخصات و بسته بندی و نشا نه گذاری و نمو نه برداری و روش های ازمون روغن های خوراکی مصرف خا نوار است.دامنه کاربرد این استا ندارد برای مصرف در پخت و پز و سایر مصارف خا نگی به غیر از سرخ کردن می باشد .مدارک الزامی زیر حاوی مقررا تی است که در متن این استا ندارد به ا نها ارجا ع داده شده است.بدین ترتیب جزئی از این این استا ندارد محسوب می شود . ا ستفاده از مراجع زیر برای کاربران این استا ندارد الزامی است.

·        استا ندارد ملی ایران 3608: سال 1374 "  ا نتی اکسیدا ن  "

1-                                                                                استا ندارد ملی ایران 1836: سال 1380 " واحد های تولید کننده مواد غذایی – ا ئین کار اصول کلی بهداشت "

·  ا ستا ندارد ملی ایران 1881: سال 1381 " ظروف فلزی غیر قا بل نفوذ برای نگهداری مواد غذایی "

·  ا ستا ندارد ملی ایرا ن 4178:سال 1377"ا ندازه گیری اسیدیته در روغن ها و چربی های خوراکی"

·  ا ستا ندارد ملی ایران 4097: سال 1376"اندازه گیری مواد غیر صا بونی توسط استخراج با هگزان "

·  ا ستا ندارد ملی ایران 3734:سال 1375"روش اندازه گیری پایداری روغن ها و چربی های خوراکی در برابر اکسید شدن"

·        و غیره. . .

                                                                  

 

 

 

 

 

مشخصات روغن خوراکی مصرف خا نوار:

·  اسیدیته ( میزان اسیدیته چرب ازاد بر حسب درصد اسید اولئیک) : بیشینه 1/0

·        عدد پراکسید (میلی اکی والان در کیلو گرم) :

2-                               تا یک ماه پس از تولید ( بیشینه 1)

3-                               در مو قع ترخیص روغن های واردا تی( بیشینه 2)

4-                               حد قا بل مصرف (بیشینه 4)

·        عدد یدی (روش ویجس) : کمینه 75

·        نقطه لغزش(روش لوله موئینه باز ): بیشینه 40

·        کواد غیر صا بونی شدن (درصد وزنی): بیشینه 5/1

·  مزه و بو : روغن خا نوار باید عاری از هر گو نه بو و مزه نامطبوع و تند باشد.

·        . . .

 

افزودنی ها:

نوع و مقدار مواد ضد اکسنده و تقویت کننده افزوده شده به روغن باید مطا بق استا ندارد ملی ایران 3608 سال 1374 باشد.

 

 

 

رنگ ها :

رنگ های مورد مصرف و نوع رنگ مجاز در این صنعت :

·        بتاکاروتن

·  عصاره ا نا تو (بر اساس بیکسین و نور بیکسین کل محاسبه می شود)

·  کورکومین یا تور مریک (بر اساس کورکومین کل محاسبه می شود )

·        کا نتا گزا نتین

·        بتا-ا پو -8 کاروتنال

·        استرمیل و یا اتیل بتا – اپو -8 – اسید کارو تنو ئیک

 

مواد طعم دهنده:

* افزودن مواد طعم دهنده طبیعی یا معادل طبیعی به فراورده ای که میزان اسید چرب ترا نس ا ن بیشینه 7 درصد با شد مجاز است. 

* نوع و مقدار مواد طعم دهنده مجاز باید مطا بق استا ندارد ملی 952: سال 1374 است.

ویتامین های محلول در چربی:

ا فزودن ویتامین ها فقط در مورد فراورده هایی که میزان اسید چرب ترا نس ان ها بیشینه 7 درصد می با شد مجاز است و باید مطا بق نظر و تایید مراجع قا نونی و ذی صلاح کشور ا فزوده شود.

 

آلاینده ها:

حد مجاز آلاینده ها:

·        رطوبت و مواد فرار : بیشینه 1/0

·        ناخالصی های نامحلول : 05/0

·        ا هن :5/1 mg/kg 

·        مس: 1/0 mg / kg

·        ارسینک: 1/0mg/kg 

·        نیکل: 1 mg/kg 

·         صا بون با قیما نده: 20 ppm

روغن خوراکی مصرفی خانوار باید عاری از روغن های معدنی و مواد خارجی باشد.

شرایط تولید روغن خوراکی مصرف خانوار باید با استاندارد ملی  ایران 1836: سال 1380 مربوط به ائین کار اصول کلی بهداشتی واحد های تولید کننده مواد غذایی مطابقت داشته باشد.

 

بسته بندی :

روغن خوراکی مصرف خا نوار باید در ظرف محکم و غیر قا بل نفوذ بسته بندی شود.در بندی باید به نحوی باشد که قبل از رسیدن به دست مصرف کننده امکان دخل و تصرف در ان وجود نداشته باشد.جنس بسته بندی نباید اثر نا مطلوب روی روغن داشته باشد و بسته بندی باید با مشخصات زیر مطا بقت داشته باشد.

·  بسته بندی در ظرف فلزی باید مطا بق با استا ندارد ملی ایران 1881:سال 1381 باشد.

·  بسته بندی در ظروف پلا ستیکی مجاز از نوع غذایی مادامی که استا ندارد ان تدوین نشده است مشروط به این که تولید کننده روغن گواهی لازمه را مبنی بر تایید نوع غذایی از کشور مبدا ارا ئه نماید مجاز می باشد.

·  وزن بسته بندی برای مصرف خا نوار حداکثر تا 5 کیلو گرم مجاز است.

 

یادآوری:

 در صورت استفاده از این روغن برای مصارف عمده وزن تا 18 کیلوگرم مجاز است.

 

نشا نه گذاری:

بر روی هر بسته باید اگا هی های زیر برای مصارف داخلی به زبان فارسی به طور خوا نا بر روی بر چسب ظروف حاوی روغن نوشته شود و برای صادرات علاوه بر زبان فارسی به زبان ا نگلیسی یا زبان کشور خریدار نیز نوشته شود.

 

 

نمونه برداری:

نمو نه برداری از فرا ورده باید مطا بق استا ندارد ملی ایران 493: سال1370 " نمو نه برداری و روش های ازمون روغنها و چربی ها " باشد.

 

روش های آزمون:

1-                               روش ا زمون روغن ها و چربی های خوراکی – استا ندارد ملی 493 – سال 1370

2-                               ا ندازه گیری اسیدیته در روغن ها و چربی های خوراکی – استا ندارد ملی ایران 4178- سال 1377

3-                               اندازه گیری مواد غیر قا بل صا بو نی توسط هگزان –روش سریع – استا ندارد ملی ایران 4887 – سال 1376

4-                               روش ا ندازه گیری رطوبت و مواد فرار در روغن ها و چربی های خوراکی با استفاده از گرمخا نه و صفحه داغ – استا ندارد ملی ایران 4291-سال 1376

5-                               ا ندازه گیری  فلزات( cu,fe,ni) مس ا هن نیکل در روغن هاو چربی ها ی به روش جذب اتمی کوره گرا فیتی- استا ندارد ملی ایران 4088- سال 1376

6-                                                                                                                                                                                                      و . . .

 

نقش اسيد های چرب برای انسان:

متخصصین غذایی ،چربی را مانند کربوهیدرا تها و پروتئین ها ماده ضروری می دانند .چربیها یک منبع انرژی مهم برای انسان می باشد و هر گرم ان معادل 9 کالری انرژی می دهد ، هر گرم کربوهیدرات و پروتئین معادل 4 گرم انرژی است.50 % از ا نرژی شیر مادران از طریق چربی تا مین می شود .چربی ها سبب حمل ویتامین های محلول در روغن نظیر А،D،E،K شده و باعث جذب ا نها در روده می شوند .قسمتی از چربی ها صرف انرژی می شود ولی قسمت اعظم ان در بافت های چربی ذخیره می شود.چربی ها عامل مهمی برای عایق نگهداشتن بدن و تقویت ا ندام بدن می شود .چربیها از کربوهیدراتها یعنی کربن، هیدروژن، اکسیژن تشکیل شده ا ند با این تفاوت که مقدار کربن و هیدروژن چربی ها بیشتر و اکسیژن کمتر است.ترکیبی از سه اسید چرب مختلف و یک مولکول گلیسیرین هستندکه تفاوت روغن ها و چربی ها در نوع ومیزان اسید های چرب تشکیل دهنده است.

اسید های چرب به سه دسته تقسیم می شوند:

·        اسید ها چرب اشباع

·        اسید های چرب غیراشباع با یک پیوند دوگا نه

·        اسید های چرب غیراشباع دو یا بیشتر پیوند دوگا نه

·        اسید های چرب غیر اشباع غیر طبیعی


خواص اسید های چرب:

اسید های چرب اشباع با افزایش طول زنجیر اسید چرب نقطه ذوب انها ا فزایش می یابد.اسید های چرب غیر اشباع با ا فزایش پیوند دو گا نه نقطه ذوب انها کاهش می یابد.در نتیجه روغن های حیوا نی به علت دارا بودن اسید های چرب اشباع بالا حالت جامد دارد و اکثر روغن های نباتی به علت دارا بودن اسید های چرب غیر اشباع حالت مایع دارد.

 

 

رابطه اسید های چرب و میزان کلسترول خون:

از دیدگاه عمومی اسید های چرب اشباع باعث افزایش کلسترول می شود اما همه ی اسید های چرب باعث ا فزایش کلسترول نمی شوند .اسید های چرب اشباع با طول زنجیره کوتاه (4:0-6;0) و اسيد هاي چرب اشباع با طول زنجیره متوسط (8:0-10:0) باعث افزایش کلسترول نمی شوند.امروزه مشخص شده که اسید میریستیک با 14 اتم کربن بدترین اسید چرب طبیعی است که از سایر اسید های چرب بیشتر سبب ا فزایش کلسترول می شود.میزان اسید چرب در روغن نارگیل و کره بیش از سایرین است.اسید پالمیتیک با کربن 16در تمام اسید های چرب به مقدار کموزیاد وجود دارد .میزان این اسید در روغن پالم و چربیهای حیوانی بالاست که تاثیر ان بر کلسترول متغیر است.

 

استرکشن( روغن کشی):

دانه ها یی که از کشاورزان خریداری شده را در چاه تخلیه که در زمین وجود دارد خالی کرده ودا نه ها از طریق حطوط ا نتقال از سیلو های مر بوط به وسیله سیستم مار پیچ وارد شبکه بوجاری و اشغالگیر شده تا خاک و خاشاک را داخل دا نه جداسازی کند که تقریبا تمیز می شود و از طریق الواتور به برج که 5 طبقه دارد برده می شود .

کار برج رطوبت گیری دا نه ها است تا  به رطوبت دلخواه دا نه مورد نظر برسیم. رطوبت دا نه ها را  از 20 -25 %  به 10- 15 % می رسا ند که ان هم بستگی به دا نه دارد.این سیستم به وسیله مشعل که به صورت حرارت غیر مستقیم دا نه ها را خشک می کند.برج از 5 طبقه که دارای شبکه های مشبک است تشکیل شده که به صورت افقی و داخلی که دا نه ها از لا به لای ا نها عبور می کند .فضای  بین دا نه ها باز شده و حرارت به دیواره درونی برج بر خورد کرده و ان را گرم می کند و به این ترتیب دا نه ها خشک می شود که به صورت سرکوله می باشد.اگر دا نه خوب رطوبت گیری نشده باشد مسیر مارپیچی را بسته و دوباره وارد ا لواتور می شود تا خشک شود دا نه های خشک شده نیز دوباره وارد بوجاری می شود که در این روش دا نه ها با برخورد به توری به داخل ریخته و اشغال به خارج و داخل سبد  جمع می شود و خاک هم توسط دستگاه مکش که در بالای ان قرار دارد به دستگاه خاک گیری منتقل می شود و دانه ها مسیر سیلو را طی می کند.

سیلو ها:

سیلو ها 3 نوع ا ند . سیلو های حلبی اهنی ماسکوکی  که جنس انها بستگی به نوع دا نه دارد .اگر دا نه ها از نظر ازمایشگاه خشک باشد و نیازی به خشک کن نباشد از سیلو های ماسکوکی استفاده می شود (بیشتر برای تخم پنبه از این سیلو ها استفاده می شود) .مساحت تقریبی سیلو در حدود 2000 متر و با ظرفیت 18000 تن می با شد.دارای دو فن  در ورودی و خروجی در سمت شمال شرقی و در جنوب غربی می باشد .گردش هوا و مکش هوا از طریق فن صورت می گیرد واین مکش هوا را به سمت  بیرون هدایت می کند در این مسیر دو دریچه تهویه هوا وجود دارد که ا نشعا بات ان در دو قسمت سیلو ایجاد دریچه هایی کرده که حدود 45 دریچه در سمت چپ و 45دریچه در سمت راست. بهداشت این کارخا نه با سم پاشی دارو امکان راه یا بی جا نوران را به سیلو کنترل می کند.سقف این سیلو حلبی و پیچ و مهره شده تا در مواقع ضروری قا بل تعویض باشد .دمای دا نه ها باید 7 درجه کمتر از هوای محیط باشد.

سیلو های حلبی : کف سیلو ها را با میله گرد و سپس تخته و روی تخته را با توری پو شا نده ا ند تا امکان راه یا بی هوا راحت تر با شد.هوا را از پایین گرفته و به بیرون هدایت وی کند .ظرفیت ان 4000 تن است که ممکن است دا نه ها سال ها و یا ماه ها در ان با قی بما نند و روغن کشی شود.

 

سیلو های آهنی :

 6000 تن ظرفیت دارد و ارتفاع ان 15 ورق 1متری و مساحت هر کدام در حدود 1500 متر می با شد و در انتقال هوا بر عکس سیلو کرکره ای است.دارای  دریچه اضطراری هم می باشد تا در مواقعی که دا نه دا نه خراب شد و یا اب به درون ان راه یافت ( اب باعث می شود که دانه ها دچار خود سوزی و در نتیجه اتش سوزی شود) تخلیه شود.دور تا دور سیلو لوله کشی اب گرم است تا دا نه ها را  در مواقع ضروری مایع نگهدارد.

دا نه ها توسط سیستم ا نتقال وارد هالر می شود در دستگاه هالر دا نه شکسته و پو سته از مغزه جدا می گرددو در دستگاه بیتر کلیه پو سته ها از روی روی تور های هالر از طریق سیستم مکنده مکش می شود .در اثر مکش هوا در صدی از ذرات ریز مغز  ودا نه ها به همراه پوسته وارد توری استوا نه ای می شود و مغز های دا نهای ریز دا نه جدا شده  و وارد اسیاب می شود و پو سته از طریق سیستم بلو ئر به بیرون ودر کیسه ها جمع اوری می شود. دانه ها پس از بوجاری وارد دستگاه شن گیر می شود اگر شن گیری به طور درست انجام نشده باشد شن و مواد سنگین باعث اسیب زدن به غلطک های کراکر و  . . . شده ، این دستگاه شامل فیدر خوراک دهنده که هر طبقه از دو غلطک که خلاف جهت هم می چرخند (دانه ها لپه می شوند ). پس از عملیات کواکر وارد کوکر می شوند  دمای کوکر 75 درجه و رطوبت خروجی دا نه باید 8-10 % باشد پس از ان وارد فلیکر می شوند تا به ضخامت 3/0 -25/0 برسد این غلطک ها هم خلاف هم کار می کنند .فاصله بین فلیک کم و زیاد می شود و پس از ان دا نه ها با ضخا مت مشخص اماده برای اکسترکشن می باشد.

 

 

اكستركشن:

 

منظور از اکستراکشن استخراج روغن به روش شیمیا ئی می باشد که در ان حلال (هگزان) طی ان روغن های موجود در کنجاله  را جمع می کند و کنجا له ها به سمت ا نبار کنجا له و حلال حاوی روغن ( فول میسلا) وارد فرا یند می شود. دا نه های مصرفی اغلب سو یا و ا فتا بگردان و کلزا و گلرنگ می باشد .سویا به واحد استر کشن برده می شود و ا فتا بگردان و کلزا و گلر نگ در قسمت پری پرس(60-65%)روغن گیری شده و باقی ما نده روغن موجود در کنجاله به اکستراکشن (روش شیمیائی )برده میشود .کنجاله قا بل روغن گیری به وسیله ردلر عمودی و بعد به وسیله ردلر افقی از با لای اکستراکتور وارد اکستراکتور می شود .اکستراکتور دارای 12 بسکت  می باشد .کنجاله  وارد بسکتها شده ویکی پس از دیگری بار گیری می شود .در زمان بارگیری عبور از فلومتر وارد اوپراتور اول می شود .در اوپراتور حدود 75% از حلال در فول میسلا باز یافت می شود و باقی ما نده وارد اوپراتور دوم می شود که 20% ان باز یافت می شود بعد از اوپراتور وارد اویل استر یپر می شود گه در ان 5% باقی ما نده هگزان باز یافت می شود .روغن به سمت مخازن ذخیره برده می شود و گاز های هگزان ایجاد شده وارد سیستم بازیافت می شود کنجاله نیز وارد طبقات توستر می شود که دارای 6 طبقه که دو نوع بخار در ان جریان دارد ( بخار مستقیم و غیر مستقیم )در طبقات توستر علاوه بر حلال زدا ئی میزان رطوبت کنجاله تنظیم می شود .پس از تنظیم رطو بت کنجاله به حد معمول  (10-12%) کنجاله به سمت انبار کنجاله منتقل می شود.

 

تجهیزات موجود در روغن کشی و استرکشن:

استرکتور:

دستگا هی است که در ان روغنگیری از دا نه فلیک شده سو یا و کلزا و . . . پس از گذشتن از پری پرس روغن کشی توسط حلال که روغن را در خود حل می کند .سیستم این روغن گیر روتوشل است یعنی بسکت ها در ثابتند و ما نی فیلد (سر لوله چند را هه )در بالای بسکت و سکشن در زیر ان حرکت می کند .کا نال های بالای استراکتور ما نی فیلد از زیر به ا نها وصل است و سکشن که در زیر بسکت قرار دارد  به وسیله یک موتور-یک کا هنده سرعت (گیر بکس ) و یک مکا نیسم دور متغیر (فیدر) به حرکت در می اید به وسیله فیدر که گردش استراکتور را تنظیم می کند . چهار کا نال مر بو ط به جمع اوری  ما یع در بالای بسکت قرار دارد که دوار است و ما نی فیلد ها به ا ن وصلمی باشد .ما یع بعد عبور از بسکت ها وارد ا ن می شود .فرق میا ن کا نال های بالا و پا ئین در این است که کا نال های بالا حرکت می کند و پا ئین ثا بت است ودر کا نال پا ئین حلال خالص فول میسلا قرار دارد.بسکت ها ثا بتندکه تعداد ا نها 12 عدد است که محل جمع اوری دا نه های روغنی جهت روغنگیری تو سط حلال می باشد در هنگام کار یکی از بسکتها در حال بار گیری و یکی دیگر در حال خالی کردن بار. یک بسکت خالی و یک بسکت دیگر نیز در ان در حال بسته شدن می باشد. 8 بسکت دیگر مشغول روغنگیری توسط حلال هستند  در ته هر بسکت یک در   فولادی پر سوراخ وجود دارد که بر روی ان توری مناسب نصب شده است.برای  دا نه سویا سوراخ شماره 60 که دارای سوراخ های بزرگتری می باشد و برای ا فتابگردان و کلزا از سوراخ های 100 یعنی از توری با  سوراخ های کوچکتر ا ستفاده می شود ریلی که در زیر در ها قرار دارد و می چرخد در محل تخلیه بسکت به پایا ن می رسد.

برای اینکه در ا ن نقطه در ها به درستی باز و بسته شود در سمت بیرونی هر در یک بازوی چرخ دار است که چرخ در ها با ریل شیب دار درگیر می کند و ان را به وضعی می رسا ند که کاملا بسته شود برای جلوگیری ا ز جرقه زدن به هنگام ا فتادن با یک سطح برنجی بر خورد نما ید این سطح بر نجی یک ضربه گیر است که با دو پیچ و مهره به بد نه داخلی ا کستراکتور در زیر در قرار دارد که باعث می شود جرقه نزند در واقع ضر به گیر باید چو بی و یا یک جسم نر متر باشد تا هم از جرقه زدن جلوگیری کند و هم از شدت سقوط در کم کند و ما نع از ا سیب دیدن در ها شود این ضربه گیر نرمه هایی که به در بسکت توری ها چسبیده از ان جدا می شود .سکشن در زیر بسکت ها دور می زند و محل جمع شدن میسلا می باشد و لوله ها یی که در زیر سکشن قرار دارند مایع هر قسمت سکشن را به کا نال های مربوطه خود منتقل می شوند .

 

 

آژیتاتور:

وسیله ای که با بهم زدن بار را متحرک نگه دارد تا از ته نشین شدن وپل زدن بار جلو گیری میکند این دستگاه با دور ارام درون هاپر می چرخد (پل زدن همان چسبیدن بار است طوری که حرکت بار متوقف میشود در اکستراکشن پل زدن پدیده ای نا مطلوب است و مشکلاتی به همراه دارد )

 

سالوانتراپ (آبگیر):

مخزنی است که حلال قبل از ورود اکستراکتور از سپراتور جداگر وارد ان شده و اگر ابی به همراه حلال خالص وارد ان شود در قسمت کف ان ته نشین میشود و از قسمت زیرین مخزن به وسیله یک لوله به داخل قسمت اب وحلال سپراتور وارد میگردد این لوله در هنگام کار باید باز باشد تا ا بی که بدلیل وزن حجمی زیاد در زیر ان جمع میشود در ان نما ند و تخلیه شود .لوله دیگری نیز وصل میشود که در هنگام توقف جهت تخلیه کردن حلال به سپراتور مورد استفاده قرار میگیرد.حلال خالص نیز از بالای سالوانتراپ وارد کا نال  بالای اکستراکتور میشود سالوانتراپ 1000 لیتری است ورودی و خروجی حلال هردو از بالای سالوانتراپ به ان متصل می باشدو علتش اطمینان از جدا شدن حلال وخروج اب از زیر سالوانتراپ میشود .

 

توستر(ماشین حلال گیر برشته گر):

دستگاهی است استوانه ای شکل که حلال موجود در کنجاله ها را به وسیله تماس با سینی های داغ به طور کامل جدا میکند سینی های ان به وسیله ی بخار اب داغ گرم میشود وکنجاله ها را برشته کمی کند و ان را به رنگ قهوه ای روشن در می اورد هر سینی دو جداره با فضای حلال گیر بالایی خود با یه اتاقک ضما ئم مربوط به یک طبقه ی توستر می باشد و دارای شش طبقه است .سه طبقه اول توستر کارش حلال زدایی می باشد طبقه اول به دلیل اینکه حجم گاز جدا شده زیاد است از طبقات دیگر بزرگتر است.سه طبقه پا یینی ان کار توست کردن وتنظیم رطوبت و رنگ کنجاله ها را به عهده دارد .شامل یک شفت دو تکه می باشد که از طبقه سوم دو تکه میشود .طبقه یک ودو هر کدام دارای شمشیرک هستند که به کانال ویپر وصل هستند ولی شمشیرک ها ی طبقه های دیگر به شفت وصل هستند .

 

چگو نگی تشکیل فول میسلا و میسلا در استرکتور:

بعد از پر شدن مخزن روغن ها از طریق شوت وارد بسکت می شود و حلال خالص از طریق ما نیفیلد با درجه حرارت 53-57 روی ان ریخته شده و بعد از عبور از ا ن مقداری از روغن را جمع می کند بعد از عبور از سکشن وارد کا نال می شود و تشکیل میسلای مر حله اول سپس پمپ ما یع را گرفته  و در قسمت بالای اکسترکتور داخل کا نال می ریزد مایع از از کانال بالا به وسیله مانیفیلد وارد بسکت دیگری میشود و دوباره حلال روی ان ریخته می شود و دو باره روغن گیری می شود و تشکیل فول میسلا دوم می د هد و وارد کا نال بعدی می شود و ان را به داخل اکستراکتور هدایت می کند در انجا بوسیله ی دو عدد ما نیفیلد میسلای مرحله دوم روی همان بسکتی که میسلای مرحله دوم روی ان ریخته بود می ریزد بعد از عبور از لابلای بار عبور کرده و مقدار دیگری روغن تولید میشود  وارد سکشن میشود و وارد کا نال دیگر میشود و تشکیل میسلای مرحله سوم مید هد و سپس توسط پمپ مایع را گرفته و ان را به طرف بالای اکستراکتور هدایت میکند و این روند همین طور ادامه دارد تا اینکه حجم مایع جمع شده در دو کا نال  درزیر  حوضچه جمع شده ولی مایع دو کا نال با هم مخلوط نمی شوند.  بدلیل نیروی گریز از مرکز که ایجاد می شود ذرات ریز کنجاله و املاح سنگین دیگر به همراه مقدار کمی فول میسلا به طرف پا ئین سا یکلون هدایت می شود . بقیه ی فول میسلا با فشار پمپ به طرف فلو متر حرکت کرده و به طرف اوپراتور اول جهت حلال زدائی از روغن هدایت می شود .

 

سپراتور تا نک (جداگر ):

دستگاهی است که مواد مختلف را از هم جدا می کند کار این جدا گر ها بر اساس خواص فیزیکی می باشد که به همین دلیل جداگر ها ا نواع مختلفی دارند که در اینجا کار این مخزن جدا کردن اب و حلال از هم می باشد .به شکل استوا نه است ساختما ن داخلی ان به وسیله ورقه ای به دو قسمت تقسیم شده که یک طرف مربوط به حلال و طرف دیگر ا ن مربوط به اب است هم در مواقع حلال گیری و هم در موقع برگشت حلال ابتدا وارد قسمت اب و حلال می باشد که اب سنگین تر ا ست در پائین جمع شود و حلال که سبک تر است در بالا که با رسید ن به قسمت بالای ورقه وارد قسمت حلال می شود اب اضا فه هم تو سط دو لوله به قسمت وست واتر  برده می شود . اگر در اب دوباره مقداری حلال وجود داشته با شد به وسیله حرارت وست واتر به گاز تبدیل شده و اگر در قسمت حلال هم اب وجود داشته باشد از زیر قسمت حلال به وسیله پمپ سیر کوله وارد قسمت اب حلال سپرا تور شده و اب و حلال از هم جدا می شوند هیچ وقت در حلال اب با قی نمی ما ند .

وست واتر:

استوا نه ای شکل است که در بالای ان اژکتور خلا نصب شده است که خلا مرد نیاز دستگاه را تا مین می کند.که اب های اضا فه سیستم وارد این دستگاه می شود که اب  و حلال بعد از ورود به ان با حرارت اب  وست واتر تبخیر شده و دارای یک قسمت است که مربوط به بخار است تا در مواقعی که حرارت ان افت می کند گرمای دستگاه تا مین شود .

 

اولین مرحله کندانس ( پرایمری کندانس):

دستگاهی است استوا نه ای که حدود 800 لوله در ان قرار دارد که دو سر ان باز می باشد جنس لوله ها استیلی یا مسی است که در انجا استیل بکار رفته است . اب از قسمت پائین دستگاه وارد شده و بعد از دور زدن از 5 مرحله از قسمت بالا به بیرون می رود .طرز کار این دستگاه به این صورت است که گاز و بخارهایی که وارد ان می شود چون تمایل به محیط سرد دار ند با برخورد به لوله هایی که اب سرد جریان دارد پس از برخورد به آب تبدیل شده واز قسمت کف پرایمری وارد سپراتور تا نک می شود. گازهایی که وارد پرایمری می شود :1-توستر، اوپرا تور اول، وکیوم کندا نس و وست واتر.

 

 

اوپراتور اول:

به شکل استوا نه ای به قطر کم و ارتفاع بلند است.تعداد 60 لوله استیل در ان قرار دارد که در مقابل خوردگی و حرارت مقاوم است.دو سر ان از بالا و پا ئین باز است و بخار در پشت این لوله ها جریان دارد و باعث گرم شدن لوله ها می شود در داخل این لوله ها فول میسلا با فشار 18 جریا ن دارد و بر اثر گرمای لوله ها حلال از روغن تبخیر می شود و گاز ان وارد پرایمری شده و با درصدی از حلال وارد اوپراتور دوم می شود.

 

اوپراتور دوم:

ساختمان ان شبیه به اوپراتور اول است فرق ان در این است که تعداد لوله ها در ان 15 عدد است که 20 % حلال در این مرحله جدا می شود. در اینجا مایع توسط خلا از پائین برج به طرف بالا برده می شود و به سایکلون بالای اویل استریپر وارد می شود در اینجا روغن چون سنگین است به طرف پا ئین و داخل اویل استریپر می ریزد و گاز ها و بخار توسط مکش خلا به طرف وکیوم کندا نس می رود و در ا نجا تبدیل به مایع می شود و توسط پمپ وکیوم وارد قسمت سپرا تور ا ب و حلال می شود.

 

وکیوم کندانس:

ساختمان ان شبیه پرایمری ونت است هر دو کا سه بالا ئی و پا ئینی ان به دو دسته تقسیم می شوند که در خلاف جهت هم کار گذاشته شده اند .اب در ان از 3 مرحله عبور میکند اب از پا ئینن وارد شده و از بالا خارج می شود . در قسمت داخلی وکیوم در جا ئی که گاز ها تبخیر می شوند  در پشت لو له های اب گرم خلا نسبی وجود دارد گاز ها ئی که از اویل استریپر و اواپراتور دوم جدا می شوند . گاز ها توسط پمپ وکیوم به طرف قسمت اب و حلال سپراتور هدایت می شوند مقدار کمی گاز وجود دارد که از بالای وکیوم وارد وست واتر می شود و توسط حرارت ان تبدیل به گاز شده.

 

 

سوربوسل ( سیستم باز گیری حلال):

در این سیستم  یک روغن معدنی خوراکی (پارا فین)را برای جذب حلال استفاده می شود .و علت مصرف این نوع روغن این است که مقدار کمی از ان به همراه حلال سمت کندا نسور می رود و چون حلال بعد از جدا شدن به طرف اکستراکتور می رود و با روغن مخلوط می شود و روغن تولید شده هم خوراکی است و نبا ید خطری برای مصرف کننده داشته با شد.

 

سوربوسل ابزرور(باز گیری دفعی ):

به صورت برجی است که مقداری قطعات کوچک سرامیک به شکل مخصوص نیمه حلقوی است.روغن جذ بی که پارافین ما یع باشد در ان از لابه لای سرامیک به طرف پا ئین جریا ن دارد و در همین حین گاز هگزان به همراه با هوا و بخار اب در خلاف جهت از پا ئین به بالا در حرکت است حلال مو جود در بخارات جذب روغن جذ بی یا پارافین شده و بقیه گازها که کم هستند از فلیم ارستر به هوای بیرون را نده می شود.

فیلم ارستر یک شعله گیر است که می توان گفت که این دستگاه به وسیله ان نفس می کشد و گاز ها را بیرون هدایت می کند و ما نع از فشار سیستم می شود.سپس پارا فین که همراه خود هگزان دارد به وسیله پمپ ابزرور از درون مبدل حرارتی سوربوسل عبور می کند و توسط بخار اب داغ گرم می شود و به دمای مناسب می رسد سپس پارافین حلال دار از بالا به پائین از درون استریپر در خلاف جهت بخار اب داغ جریان می یابد گاز هگزان جدا شده همراه با بخار اب به طرف کندا نسور می رود پارافین که از هگزان جدا شده در ته استر یپر جمع می شود و به وسیله پمپ به طرف خشک کن سوربوسل می رود و پس از عبور از دمای 40 درجه به دمای مناسب جذب کردن می رسد.

شستشو در قسمت اکسترکشن فقط شامل اوپراتور اول و دور و وکیوم می باشد که به وسیله سود پرک است که پرک را در اب گرم می ریزند و از محلول ان استفاده می کنند. فاضلاب این قسمت حالت رفت و برگشت دارد و تصفیه می شود.

 

 

خنثی سازی :

روغن از مخازن اصلی روغن خام وارد مخازن 1و2 ذخیره می شود. سپس از طریق پمپ ها روغن وارد خط می شود .هر خط خنثی سازی شامل 1 دستگاه سپراتور خنثی و 2 دستگاه راتور واش یا وست فالیا و 4 دستگاه میکسر و 4 وستگاه انتقال رووغن و 1 دستگاه پمپ  سود و 1 دستگاه پمپ  اب و 2 دستگاه مبدل صفحه ای و دستگاه خشک کن تخت خلا (وکیوم درایر )می باشد.در ضمن 1 سیستم تزریق اسید فسفریک که شامل 4 پمپ دوزینگ که هر کدام مربوط به 1 خط خنثی سازی می شود.روغن خام از طریق عبور از پمپ 1 و پس از عبور از مبل صفحه ای در اثر تماس غیر مستقیم با بخار گرم می شود به طوری که دمای روغن تخم پنبه 65-75 و برای سایر روغن ها 80- 95 باید باشد .به وسیله  پمپ شماره 1 وارد میکسر اسید فسفریک می شود  و اسید با مخلوط شدن با روغن باعث می شود فسفا تید ها و فلزات سنگین می شود .بعد از این روغن وارد میکسر سود می شود و بر طبق فلو ( دبی : مقدار روغنی که از واحد سظح می گذرد) و نوع و اسیدیته روغن تعیین می شود . سپس روغن خنثی شده وارد سپرا تور 1 شده  و در این سپرا تور صابون که در اثر واکنش سود با اسید های چرب ازاد  در روغن واکنش می دهد و به وسیله سپرا تور جدا می شود  و خمیر صا بون به واحد صا بون سازی فرستاده می شودو روغن خنثی شده جهت شستشو با اب گرم از طریق پمپ شماره 2 وارد میکسر می شود و در این میکسر با اب گرم با دمای 80 -90 درجه با نسبت حجمی (10-15 درصد حجم روغن ) که در اینجا 10 درصد است به روغن افزوده می شود و مقدار صابون با قی ما نده در روغن در اب حل می شود سپس جهت جدا سازی وارد سپرا تور واش 1 می شود .در این سپراتور مخلوط اب و صا بون که پساب نا میده می شود جدا و وارد مخزن پساب می شود .در این مر حله صا بون خروجی ا ز سپرا تور به مقدار کمی می رسد و وارد خشک کن تحت خلا (وکیوم درایر) می شود تا رطوبت ان به حداقل برسد .ابتدا با باز کردن بخار اب چرب خلا دستگاه تامین می شود . 

ي رنگ کننده مداوم (بلیچر):

 

روغن پس از خنثی سازی برای بیرنگ  شدن وارد بلیچر می شود .این واحد شامل سه سیستم بلیچر می با شد که هر سیستم از یک دستگاه بلیچر تحت خلا ، یک مبدل حرارتی روغن با بخار ، یک سیستم خلا ، دو فیلتر صفحه ای، دو پمپ تحت خلا ، یک مخزن سوسپانسیون (تا نک ا سلوری )، دو مبدل سرد کن و تا نک پری کوت تشکیل شده است که پری کوت در سه بلیچر مشترک است.

روغن از قسمت خنثی وارد این مرحله شده که یک سوم از این روغن برای مخلوط شدن با خاک رنگبر (تنسیل) وارد تا نک ا سلوری شده و مقدار خاک رنگبر از طریق کا نوایری که دور آن بر حسب نوع و رنگ روغن قا بل تنظیم می با شد . در بعضی مواقع برای روغن ها مثل کلزا از اسید سیتریک و کربن اکتیو استفاده می شود (در صورت نیاز برای سویا هم استفاده می شود).علت استفاده این است که در روغن های نارس چون کلرفیل ان بالاست، ودر کلزا چون به راحتی رنگ زدایی نمی شود .ما بقی روغن جهت گرم شدن واردمبدل می شود و دمای ان 80-110 درجه است سپس روغن گرم شده وارد بلیچر می شود این دستگاه که تحت خلا عمل می کند رطوبت روغن را خارج می کند در این مدت روغن ، در بلیچر به وسیله خاک رنگبر موادی همچون رنگ، صمغ ها ،صا بون ، فلزات سنگین و محصولات اکسیداسیون روغن جذب خاک رنگبر شده (برای هر فیلتر 3-4 کیسه).بعد از بلیچر روغن وارد فیلترها  که قبلا به وسیله خاک کمک صا فی اماده شده ا ند می گردد.در طی این مرحله روغن پس از عبور از فیلتر صاف شده و مواد اضا فی شده پشت صفحات فیلتر باقی می ما ند.

 

 

فیلتراسیون :

کار این دستگاه ها جدا سا زی مواد معلق است و برای جذب خوب مواد معلق از خاک کمک صا فی استفاده می شود (برای افزایش سطح فیلتراسیون ) که اماده سازی ان در تا نک پری کوت است.

 

هیدروژناسیون:

یک واکنش شیمیا یی است که از طریق ان هیدروژن  به محل پیوند های غیراشباع که به طور طبیعی یک کاتالیست دارد در هیدروژناسیون از کاتالیست نیکل استفاده می شود. هیدروژناسیون بر خلاف سا یر فرا وری چربی ها و روغن های خوراکی  که به منظور خالص سازی انجام می شود.در هیدروژناسیون ما روغن مایع را به جامد تبدیل می کنیم.در هنگام هیدروژناسیون ذرات نیکل به صورت ذرات معلق در روغن مانده و در اخر کار به وسیله فیلتر جدا می شودو به این ترتیب کاتالیست می تواند چندین بار استفاده شود ولی فعالیت کاتا لیست در اثر استفاده کاهش می یابد .در فعلیت هیدروژناسیون سه عامل گاز هیدروژن ، روغن مایع ، کاتالیست جامد نقش دارد که باید با هم تماس پیدا کنند.هیدروژناسیون معمولا در یم راکتور تحت فشار به طریق بچ ا نجام می شود (یک همزن مکانیکی هیدروژن را در روغن حل کرده و ذرات کاتالیست را به حالت معلق در روغن نگه می دارد .توسط عمل همزن مولکول های جدید را به طور مداوم بر روی سطح فعال کاتالیست قرار گرفته و هیدروژن به محل پیوند های غیر اشباع در مولکول تری گلسیرید اضافه می شود .حلالیت هیدروژن با ا فزایش درجه حرارت و فشار ا فزایش می یابد.سرعت هیدروژناسیون به سرعت قرار گرفتن مولکول های غیر اشباع بر سطح کاتالیست بستگی دارد .

مکانیسم هیدروژناسیون معادله شیمیایی ان به صورت زیر است :

 

—CH=CH— +H2→CH2—CH2

 

واکنش وقتی انجام می شود که روغن مایع غیر اشباع ، کاتالیست جامد و هیدروژن  با هم تماس پیدا می کنند این عمل در یک راکتور که مجهز به سیستم گرمایی و همزن است انجام میشود.

 

روش کار:

ابتدا کنورتور را از روغن پر می کنیم که در این واحد 8 کنورتور وجود دارد که کنورتور های 1و2 با ظر فیت 14500لیتر و کنورتورهای 3و4 با ظرفیت 15500لیتر و کنورتور های 5الی 8 با ظرفیت 28000 لیتر می باشد .بعد از این مرحله خلا گذاری را انجام می دهیم  شیر خلا را باز می کنیم و در ضمن دور راکتور لوله های کوئیل وجود دارد که از داخل ان بخار می گذارد زما نی که روغن به اندازه های کافی گرم شد شیر خلا را باز می کنیم و نیکل را وارد می کنیم و پس از ان ورود گاز هیدروژن است که وارد روغن می کنیم که هیدروژن پس از ورود با روغن واکنش داده و ایجاد گرما می کند و دمای ان بالا میرود در این زمان است که با ا ندازه گیری رفراکت (ضریب شکست) به وسیله رفراکتومتر که وقتی به ضریب شکست مورد نظر برسد گاز هیدروژن را قطع کرده (باید توجه شود که نقطه ذوب ان توسط ازمایشگاه گرفته و گزارش داده شود)پایان گاز دادن زمانی است که به رفراکت و نقطه ذوب مورد نظر برسیم.سپس اب سرد را در درون کوئیل جریان داده تا روغن تقریبا خنک شود بعد از ان روغن را از فیلتر عبور داده در اینجا هم برای ا فزایش سطح تماس از خاک کمک صافی استفاده می شود با عبور از فیلتر املاح و نیکل از ان جدا می شود .سپس روغن را وارد قسمت پست بلیچ میکنند.

پست بلیچ:

واحد پست بلیچ یا بیرنگ کننده دوم واحدی است که در ادامه کار هیدروژناسیون نقش جدا کردن نیکل و فلزات سنگین را به طور کامل دارد.روغن در این قسمت پس از اضافه کردن مواد افزودنی (در بعضی مواقع با اضافه کردن خاک رنگبر) به روغن، و تحت شرایط خلا و عمل فیلتراسیون  به تانک واسطه ارسال می شود و پس از عبور از فیلتر پرس به واحد دیگر ارسال می شود.واحد پست بلیچ دارای 6 دستگاه پست بلیچ  که 4 دستگاه با ظرفیت 14 تن و 2 دستگاه با ظرفیت 28 تن می باشد  در ضمن دارای 4 دستگاه فیلتر صفحه ای ( دو دستگاه مربوط به پست بلیچ های 14 تنی و 2 دستگاه مربوط به پست بلیچ های 28 تنی می باشد)که جهت صاف کردن روغن های این قسمت استفاده می شود.

پس از هماهنگی با واحد هیدروژنا سیون روغن وارد این قسمت می شود پس از روغن گیری خلا گذاری انجام می شود و همزن را روشن می کنیم .با اضا فه کردن خاک  رنگبر و اسید سیتریک به مدت 20-30 دقیقه وتحت شرایط خلا مواد رنگی و تیره نیکل جذب ان شده .جهت اماده سازی اسید سیتریک مقدار 2 کیلوگرم اسید را در 5/1 کیلوگرم اب حل کرده و سپس استفاده می کنیم.بعد از این مرحله از فیلتر رد کرده تا باقی مانده مواد رنگی و نیکل جذب فیلتر شده و روغن زلال و شفاف از بیرون اید و روغن پس از عبور از فیلتر پرس وارد مرحله دیگر شده.

 

بی بو:

محلول ا نتی اکسیدا نت از اسید سیتریک (10%)،ا نتی اکسیدا نت (20%)و پروپلین گلیکول خوراکی (70%) توسط ازمایشگاه تهیه شده است.میزان تزریق ا نتی اکسیدا نت بر اساس فلوی روغن در بی بو ها میزان تزریق را محاسبه می کنند و توسط دوزینگ پمپ به روغن اضافه می شود 

روغن جهت بی بو سازی توسط پمپ تغذیه از تانک مخزن روغنگیر به هیت اکستنجر پمپاژ می شود که این هیت اکستنجر توسط روغن خروجی گرم می شود .روغن جهت هواگیری وارد مخزن درایر که تحت خلا کار می کند وارد می شود ، بعد از مبدل نها یی وارد ستون بی بو می شود که با ابعاد و تعداد سینی طراحی شده .هر کدام از این سینی ها برای بدست اوردن تماس بین روغن ها و بخار مستقیم چند پمپ دارند بخار پخش شده و کویل ها گرم می شوندو روغن از قسمت تحتانی بی بو استخراج نموده و که نهایتا به فیلتر های حفاظتی پمپاژ می شوند .قسمتی از اسید های چرب به صورت بخار توسط مکش خلا درایر و اسکرابر می شود و مقدار کمی (اسید چرب سنگین)در

اثر تماس با دیواره فرفول در قسمت پا یین جمع می شود .

در کل عمل تقطیر با بخار در درجه حرارت بالاو تحت خلا است که هدف ان :

1-خارج کردن نا خالصی های فرار معطر از روغن و تولید یک محصول بدون طعم وبو

2-اسید های چرب ازاد و مواد حاصل از اکسیداسیون چربی ها و روغن ها تبخیر و خارج شده و عمر نگه داری روغن افزایش می یابد.

3در درجه حرارت بالا رنگدا نه ها ی کارتنوئیدی نیز تجزیه و در نتیجه روغن کم می شود .

 4-بوی خاص به وجود امده در چربی ها و روغن های هیدروژنه را از بین می برد.

5-خارج کردن بقایای اندک هگزان حلال مورد استفاده در روغن کشی ، حشره کش ها و علف کش ها در روغن.

اساس بی بو کردن اختلاف زیاد موجود بین فراریت روغن تری گلیسرید ها و نا خالصی ها ی فرار معطر در روغن.ترکیباتی که توسط بی بو کردن از روغن جدا می شود : الدئید ها ، الکل ها، استر ها، هیدروکربن ها.توکوفرول یک ماده ضد اکسیداسیون بوده که به طور طبیعی در روغن وجود دارد.تاسیس بی بو بچ به سال 1920 بر می گردد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 15:39  توسط E.jamshidi  | 

 

روش های صحیح سرخ کردن غذا چیست؟

 

سالم ترین روش برای پخت غذا، روش آب پز کردن است.در صورتی که ناچار هستید غذای خود را سرخ کنید، باید از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده کنید. اگر قصد دارید روغنی را که یک بار برای سرخ کردن از آن استفاده کرده اید، دوباره مورد استفاده قرار دهید، باید هنگام خرید، در انتخاب نوع روغن دقت کنید.

بدین منظور باید روغنی را انتخاب کنید که نقطه ی دود بالایی دارد، یعنی روغنی که قبل از اینکه سطح آن تولید دود کند، بتوان تا درجه بالایی آن را حرارت داد. وقتی روغن به نقطه ی دود می رسد، ترکیب آن شروع به تغییر می کند و کف هایی روی آن تشکیل می شود که حاوی آکرولئین است و چشم را می سوزاند. بعد از هر بار استفاده از روغن، نقطه ی دود آن پایین می آید و برای همین، روغنی برای چند بار سرخ کردن مناسب است که نقطه دود بالایی داشته باشد.

 روغنی برای چند بار سرخ کردن مناسب است که نقطه ی دود بالایی داشته باشد.

بعضی عوامل نقطه دود روغن را پایین می آورند و به تخریب زودتر روغن کمک می کنند که عبارتند از:

- مخلوط کردن روغن های گیاهی باهم

- ورود ذرات خارجی در روغن

- وجود نمک در روغن

- میزان حرارتی که روغن می بیند

- تعداد دفعاتی که روغن حرارت داده شده است

- مدت زمان حرارت

- شرایط نگهداری روغن( بودن در معرض اکسیژن، نور و گرما)

 

نکاتی که باید در سرخ کردن غذا به خاطر داشت:

- قبل از این که مواد غذایی را به داخل روغن بیندازید، باید ابتدا روغن را تا درجه حرارت مناسبی گرم کنید( مثلا تا حدود190 درجه سانتیگراد) .در این حرارت، در سطح مواد غذایی، سریعاً یک لایه محافظ شبیه به یک لایه عایق تشکیل می شود که باعث می شود روغن نتواند از ماده غذایی عبور کند و ماده غذایی فقط با حرارت غیرمستقیم و با هدایت گرمایی از این عایق، پخته و سرخ می شود. اگر روغن تا این درجه ی حرارت مشخص داغ نشده باشد، قبل از اینکه لایه ی عایق تشکیل شود، روغن به درون غذا نفوذ می کند و باعث می شود غذا حالت روغنی(گریسی) پیدا کند و اگر هم روغن زیادتر از حد داغ شود، باعث می شود لایه ی محافظ(عایق) غذا بسوزد.

- از افزودن نمک به ماده غذایی قبل از سرخ کردن آن بپرهیزید. نمک نقطه دود روغن را پایین می آورد و باعث می شود روغن زودتر تخریب شود. همچنین نمک باعث می شود رطوبت در سطح غذا جذب شود و وقتی غذا به درون روغن اضافه شد، روغن به بالا پاشیده شود.اگر لازم باشد، نمک را می توان قبل از خوردن اضافه نمود.

- از ظروف آلومینیومی برای سرخ کردن غذا و نگهداری روغن استفاده نکنید. نمک بکار رفته در غذا باعث تخریب ظروف آلومینیومی شده و باعث می شود آلومینیوم به درون روغن وارد شود که مسمومیت زاست. از ظروف آهنی و مسی هم اجتناب کنید، زیرا روند تخریب روغن را تسریع می کنند.

از افزودن نمک به ماده غذایی قبل از سرخ کردن بپرهیزید. نمک نقطه ی دود روغن را پایین می آورد و باعث می شود روغن زودتر تخریب شود.

- سبزی هایی که فریز شده اند را وقتی هنوز یخ زده اند سرخ کنید تا جذب روغن در آن ها به حداقل برسد.

- از انباشتن زیاد مواد غذایی در روغن اجتناب کنید، زیرا باعث می شود حرارت روغن پایین بیاید و روغن قبل از تشکیل لایه ی عایق به داخل غذا نفوذ کرده و غذا چرب شود.

- همیشه اول روغن را 8-7 درجه بیشتر از حرارت سرخ کردن(190 درجه سانتیگراد) داغ کنید، زیرا اضافه کردن غذا به روغن باعث می شود حرارت روغن چند درجه پایین بیاید. توجه داشته باشید که اگر این حرارت از 8-7 درجه بیشتر شود، به ساختمان مولکولی روغن آسیب می رساند.

 

عوامل موثر بر قابلیت دوباره استفاده کردن روغن:

آیا می توان روغن را بعد از یک بار مصرف، مجدداً مصرف کرد یا خیر؟ عواملی بر این قابلیت موثرند که شامل موارد زیر است:

1- مدت استفاده از روغن: از آنجایی که روند اکسیداسیون و تخریب روغن، با نور و حرارت تسریع می گردد، مدت زمان قرار گرفتن روغن در معرض نور، حرارت و اکسیژن باید مورد توجه قرار گیرد.

2- آب: هرچه مقدار رطوبت جذب شده توسط روغن و میزان رطوبت ماده غذایی بیشتر باشد، روغن زودتر تخریب می شود. هنگام سرخ کردن باید از بستن درب ظرف خودداری کرد، زیرا باعث می شود رطوبتی که از غذا بخار می شود، به داخل روغن برگردد.

3- ذرات خارجی: هرچه ناخالصی هایی همچون نمک، ذرات غذا، چاشنی ها و ... بیشتر به روغن وارد شود، روغن سریع تر اکسید می شود.

4- تعداد دفعات استفاده: هرچه روغن بیشتر استفاده شود، سریع تر اکسید می شود. تغییرات ایجاد شده در ساختمان مولکولی روغن باعث می شود ویسکوزیته(غلظت) آن تغییر یابد و مشکل تر و بطور غیر روان از ظرف ریخته شود.

5- مخلوط کردن چند نوع روغن: مخلوط کردن روغن ها با هم نقطه ی دود آن را پایین می آورد.

 

برای استفاده مجدد از روغن موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

1- به محض اتمام سرخ کردن، حرارت را خاموش کنید.

2- اجازه بدهید تا روغن سرد بشود.

3- به محض سرد شدن روغن، آن را تصفیه کنید ( از صافی ریز عبور دهید) و در ظرف شیشه ای ریخته و درب ظرف را محکم ببندید تا از ورود هوا به داخل آن جلوگیری شود. از مخلوط کردن این روغن با روغن تازه خودداری کنید.

4- این ظرف را در جای تاریک ، ترجیحاً در یخچال نگهداری کنید. این روغن در یخچال ممکن است ظاهر ابرمانند پیدا کند که این حالت با خارج کردن آن از یخچال باید برطرف شود.

5- بعد از هر بار استفاده از این روغن، عملیات بالا را تکرار کنید.

 

با بروز نشانه های زیر روغن را دور بریزید:

- ایجاد کف در سطح روغن

- تیره شدن روغن

- بوی نامطبوع

- عدم تشکیل حباب روی روغن ،هنگامی که ماده غذایی را به داخل آن می اندازید.

- غیر روان بودن روغن، هنگام ریختن آن در ظرف

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر 1391ساعت 15:32  توسط E.jamshidi  |